مدل لباس|مدل لباس مجلسی|عکس مدل لباس|مدل لباس 2012|مدل لباس زنان

فستیوال زمستانی

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>&#1575;&#1711;&#1585; &#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604; &#1583;&#1585; &#1662;&#1608;&#1588;&#1607; &#1575;&#1587;&#1662;&#1605; &#1588;&#1605;&#1575; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;</title>
</head>

<body>

<div id="yiv2911026284ygrp-text">
    <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1390557617427_9797">
        <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1390557617427_9799" style="TEXT-ALIGN:center;">
            <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1390557617427_9798" style="BORDER-TOP:rgb(74,6,147) 13px solid;BORDER-RIGHT:rgb(74,6,147) 13px solid;BORDER-BOTTOM:rgb(74,6,147) 13px solid;BORDER-LEFT:rgb(74,6,147) 13px solid;" align="center" width="800">
                <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1390557617427_9811">
                    <tr>
                        <td colspan="1" rowspan="1" height="31090">
                        <div class="header-content">
                            <div class="ads-top">
    <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5428" style="font-family:Times;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="70%">
        <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5427">
            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5426">
                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5425" align="center" background="snow.gif" bgcolor="#063D85" height="50" valign="top">
                <font face="Tahoma">
                <span style="background-repeat:repeat repeat;"><b>
                <font style="font-size:9pt;" color="#00FF00" face="Tahoma"><br>
                :::</font></b></span><font style="font-size:9pt;" face="Tahoma">&nbsp;<font color="#FFFFFF">&#1575;&#1711;&#1585;
                &#1578;&#1589;&#1575;&#1608;&#1740;&#1585; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578; &#1740;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1583;&#1585;&#1587;&#1578;&#1740; &#1606;&#1605;&#1740; &#1576;&#1740;&#1606;&#1740;&#1600;&#1583;</font></font><font style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt" color="#000080" face="Tahoma"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration:none;" href="http://persian-star.net/up/winter92sadrmarket">&nbsp;<font style="font-size:9pt;font-weight:700;" color="#00FFFF">&#1575;&#1740;&#1606;&#1600;&#1580;&#1575;
                &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;</font></a><font style="font-size:9pt;font-weight:700;" color="#00FF00">&nbsp;:::</font></font></font></td>
            </tr>
            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5443">
                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5442" align="center" background="mainbg.jpg" height="420" valign="top">
                <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5441" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                    <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5440">
                        <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5439">
                            <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5438" align="center" background="snow.gif" height="420" valign="top">
                            <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5437" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
                                <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5436">
                                    <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5435">
                                        <td height="420">&nbsp;</td>
                                        <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5434" align="center" background="header3.jpg" height="526" valign="top" width="800">
                                        <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5433" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800">
                                            <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5432">
                                                <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5431">
                                                    <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5430" align="center" background="snow.gif" height="526" valign="top">
                                                    &nbsp;</td>
                                                </tr>
                                        </table>
                                        </td>
                                        <td height="420">&nbsp;</td>
                                    </tr>
                            </table>
                            </td>
                        </tr>
                </table>
                </td>
            </tr>
    </table>
                                </div>
                        </div>
                                                <table border="0" width="100%" bgcolor="#66CCFF">
                            <tr>
                                <td>
                                <br>
                                <br>
                                <br>
                            <br>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>

                        <table border="0" width="100%">
                            <tr>
                                <td>
                                <table border="0" width="100%" height="30424">
                                    <tr>
                                        <td width="90" bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td>
                                        <td>
                    <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5453" dir="rtl" style="font-family:Tahoma;font-size:13px;" bgcolor="#FFFFFF" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
                        <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5452">
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1578;&#1601;&#1606;&#1711; &#1581;&#1576;&#1575;&#1576; &#1587;&#1575;&#1586; &#1576;&#1586;&#1585;&#1711; Big
                                            BubbleMaker<br>
                                            <br>
                                            </b></font><b><font color="#800000">
                                            &#1740;&#1705; &#1575;&#1587;&#1576;&#1575;&#1576; &#1576;&#1575;&#1586;&#1740; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1705;&#1607; &#1607;&#1605;&#1607; &#1576;&#1670;&#1607; &#1607;&#1575;
                                            &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1588; &#1583;&#1575;&#1585;&#1606;&#1583;<br>
                                            <br>
                                            &#1608; &#1670;&#1607; &#1576;&#1587;&#1575; &#1582;&#1740;&#1604;&#1740; &#1605;&#1608;&#1575;&#1602;&#1593; &#1576;&#1586;&#1585;&#1711;&#1578;&#1585; &#1607;&#1575; &#1607;&#1605;
                                            &#1575;&#1589;&#1604;&#1575; &#1576;&#1583;&#1588;&#1608;&#1606; &#1606;&#1605;&#1740;&#1575;&#1583; &#1705;&#1607; &#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607;
                                            &#1581;&#1576;&#1575;&#1576; &#1576;&#1587;&#1575;&#1586;&#1606;&#1583;!</font><br>
                                            <br>
                                            </b>
                                            <img src="46.jpg" border="0" height="389" width="500"></p>
                                            <img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1683845&f=16777215&b=0" border="0" height="1" width="1"><p dir="rtl">
                                            <img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1683479&f=16777215&b=0" border="0" height="1" width="1">&nbsp;<img src="http://simplehitcounter.com/hit.php?uid=1682929&f=16777215&b=0" height="1" width="1"><br>
                                            Big BubbleMaker &#1576;&#1575; &#1587;&#1607; &#1578;&#1575; &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740; &#1602;&#1604;&#1605;&#1740;
                                            &#1583;&#1585; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1705;&#1605;&#1578;&#1585; &#1575;&#1586; &#1740;&#1705; &#1583;&#1602;&#1740;&#1602;&#1607;&#1548; &#1705;&#1604;&#1740; &#1581;&#1576;&#1575;&#1576;
                                            &#1576;&#1585;&#1575;&#1578;&#1608;&#1606; &#1583;&#1585;&#1587;&#1578; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1607;&#1548; &#1705;&#1575;&#1601;&#1740;&#1607; &#1779; &#1578;&#1575; &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740;
                                            &#1602;&#1604;&#1605;&#1740; &#1583;&#1575;&#1582;&#1604;&#1588; &#1576;&#1586;&#1575;&#1585;&#1740;&#1583; &#1608; &#1576;&#1593;&#1583; &#1575;&#1586; &#1608;&#1589;&#1604; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606;
                                            &#1605;&#1582;&#1586;&#1606;&#1588;&#1548; &#1581;&#1583;&#1608;&#1583; &#1740;&#1705; &#1583;&#1602;&#1740;&#1602;&#1607; &#1605;&#1606;&#1578;&#1592;&#1585; &#1576;&#1605;&#1608;&#1606;&#1740;&#1583; &#1608;
                                            &#1576;&#1593;&#1583; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1570;&#1605;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1740;&#1588;&#1607;&#1548; &#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1605;&#1740;&#1586;&#1606;&#1607; &#1608;
                                            &#1581;&#1576;&#1575;&#1576; &#1583;&#1585;&#1587;&#1578; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1607;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="47.jpg" border="0" height="402" width="500"><b><br>
                                            <br>
                                            </b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">28.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;35%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 18000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1058">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1705;&#1740;&#1601; &#1570;&#1604;&#1608;&#1605;&#1575; &#1608;&#1575;&#1604;&#1578; Aluma Wallet</b><br>
                                            </font><br>
                                            <img src="01.jpg"><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#0000FF">&#1576;&#1575; &#1585;&#1608;&#1705;&#1588;
                                            &#1570;&#1604;&#1608;&#1605;&#1740;&#1606;&#1740;&#1608;&#1605;&#1740; &#1583;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601;</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000">&#1587;&#1575;&#1582;&#1578;&#1575;&#1585; &#1576;&#1740;&#1585;&#1608;&#1606;&#1740;
                                            &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575;&#1611; &#1590;&#1583; &#1570;&#1576;</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008080">&#1575;&#1605;&#1606;&#1740;&#1578; &#1583;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585;
                                            &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1705;&#1575;&#1585;&#1578; &#1582;&#1608;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575;&#1607; &#1583;&#1608;&#1585; RFID</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#800080">&#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1601;&#1608;&#1602;
                                            &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575;&#1585;&#1740;&#1705; &#1608; &#1580;&#1605;&#1593; &#1608; &#1580;&#1608;&#1585;</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF6600">&#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1588;&#1740;&#1705;&#1548;
                                            &#1587;&#1576;&#1705;&#1548; &#1705;&#1605; &#1580;&#1575; &#1608; &#1590;&#1583; &#1590;&#1585;&#1576;&#1607; &#1608; &#1578;&#1602;&#1585;&#1740;&#1576;&#1575; &#1582;&#1585;&#1575;&#1576;
                                            &#1606;&#1588;&#1583;&#1606;&#1740; !!!</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF0000">&#1575;&#1586; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1705;&#1740;&#1601; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585;&#1575;&#1605;&#1583; &#1607;&#1585;&#1711;&#1586; &#1662;&#1588;&#1740;&#1605;&#1575;&#1606; &#1606;&#1605;&#1740;
                                            &#1588;&#1608;&#1740;&#1583;</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#0099FF">&#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607;
                                            &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1602;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606; &#1608; &#1582;&#1575;&#1606;&#1605; &#1607;&#1575; &#1583;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1583;&#1604;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="02.jpg"><b><font color="#0099FF"><br>
                                            <br>
                                            </font>
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1604;&#1591;&#1601;&#1575; &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1606;&#1592;&#1585;&#1578;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1575;&#1605;
                                            &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588;&#1548; &#1583;&#1585; &#1602;&#1587;&#1605;&#1578; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; &#1584;&#1705;&#1585; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;.</span><br>
                                            <br>
                                            &#1585;&#1606;&#1711;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583;: &#1570;&#1576;&#1740; . &#1602;&#1585;&#1605;&#1586; . &#1606;&#1602;&#1585;&#1607; &#1575;&#1740; .
                                            &#1605;&#1588;&#1705;&#1740; . &#1589;&#1608;&#1585;&#1578;&#1740; . &#1587;&#1576;&#1586; . &#1576;&#1606;&#1601;&#1588;<font color="#0099FF"><br>
                                            <br>
                                            <br>
                                            </font></b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">29.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;55%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 12900 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/562">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1711;&#1606; &#1608; &#1587;&#1608;&#1578;&#1740;&#1606; &#1601;&#1585;&#1605; &#1583;&#1607;&#1606;&#1583;&#1607; &#1587;&#1740;&#1606;&#1607; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605;
                                            &#1604;&#1740;&#1601;&#1578; &#1570;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#FF6600">&#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604;&#1740; &#1576;&#1740;
                                            &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1588; &#1601;&#1585;&#1605; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1587;&#1740;&#1606;&#1607; &#1582;&#1575;&#1606;&#1605; &#1607;&#1575;
                                            &#1608; &#1580;&#1604;&#1608;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1575;&#1586; &#1575;&#1601;&#1578;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740; &#1570;&#1606;&#1607;&#1575;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#666633">&#1601;&#1585;&#1605; &#1583;&#1607;&#1606;&#1583;&#1607;
                                            &#1587;&#1740;&#1606;&#1607; &#1570;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575; &#1591;&#1608;&#1585;&#1740; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1588;&#1583;&#1607; &#1705;&#1607; &#1587;&#1740;&#1606;&#1607;
                                            &#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1601;&#1585;&#1605; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1606;&#1711;&#1607; &#1605;&#1740; &#1583;&#1575;&#1585;&#1583;<br>
                                            <br>
                                            <img src="09.jpg" border="0"></font></b></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b><br>
                                            &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; :</b><br>
                                            - &#1601;&#1575;&#1602;&#1583; &#1607;&#1585; &#1711;&#1608;&#1606;&#1607; &#1583;&#1585;&#1586;&#1740; &#1576;&#1608;&#1583;&#1607; &#1608; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740;
                                            &#1576;&#1583;&#1606;&#1578;&#1575;&#1606; &#1580;&#1575; &#1606;&#1605;&#1740; &#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1586;&#1583;<br>
                                            - &#1578;&#1575; &#1778; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578;&#1585; &#1705;&#1588; &#1605;&#1740; &#1570;&#1740;&#1583; &#1608; &#1582;&#1608;&#1583;&#1588;
                                            &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &#1576;&#1583;&#1606; &#1588;&#1605;&#1575; &#1583;&#1585; &#1605;&#1740; &#1570;&#1608;&#1585;&#1583;<br>
                                            - &#1575;&#1586; &#1576;&#1607;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1605;&#1608;&#1575;&#1583; &#1608; &#1575;&#1604;&#1740;&#1575;&#1601; &#1608; &#1576;&#1575;&#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578;
                                            &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1576;&#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1662;&#1575;&#1585;&#1670;&#1607; &#1705;&#1588;&#1576;&#1575;&#1601; &#1670;&#1607;&#1575;&#1585;
                                            &#1591;&#1585;&#1601;&#1607; &#1608; &#1593;&#1605;&#1585; &#1591;&#1608;&#1604;&#1575;&#1606;&#1740;<br>
                                            - &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1588;&#1587;&#1578;&#1588;&#1608; &#1583;&#1585; &#1605;&#1575;&#1588;&#1740;&#1606; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1588;&#1608;&#1740;&#1740;<br>
                                            - &#1590;&#1583; &#1670;&#1585;&#1608;&#1705; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608; &#1582;&#1575;&#1589;&#1740;&#1578; &#1575;&#1585;&#1578;&#1580;&#1575;&#1593;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575;
                                            &#1581;&#1601;&#1592; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;<br>
                                            - &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1601;&#1585;&#1575;&#1583; &#1576;&#1575; &#1607;&#1585; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1587;&#1740;&#1606;&#1607;<br>
                                            - &#1580;&#1575;&#1740;&#1711;&#1586;&#1740;&#1606;&#1740; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1587;&#1740;&#1606;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1575;&#1587;&#1601;&#1606;&#1580;&#1740;<br>
                                            - &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1608; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606;
                                            &#1576;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1585; &#1608; &#1605;&#1575;&#1583;&#1585;&#1575;&#1606; &#1588;&#1740;&#1585;&#1583;&#1607;<br>
                                            &nbsp;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="10.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#800000">&#1576;&#1575; &#1740;&#1705; &#1576;&#1575;&#1585;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1711;&#1606; &#1570;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575; &#1605;&#1591;&#1605;&#1574;&#1606;&#1575; &#1570;&#1606;&#1585;&#1575; &#1576;&#1607;
                                            &#1607;&#1605;&#1607; &#1583;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606; &#1608; &#1570;&#1588;&#1606;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606; &#1582;&#1608;&#1583; &#1606;&#1740;&#1586; &#1578;&#1608;&#1589;&#1740;&#1607;
                                            &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1705;&#1585;&#1583;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b>
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1711;&#1606; &#1583;&#1585; &#1587;&#1607; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; Medium &#1548; Large &#1608;
                                            XLarge &#1608; &#1583;&#1585; &#1587;&#1607; &#1585;&#1606;&#1711; &#1587;&#1601;&#1740;&#1583;&#1548; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1740; &#1608;
                                            &#1705;&#1585;&#1605;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;</span><br>
                                            &nbsp;(&#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1608; &#1585;&#1606;&#1711; &#1583;&#1585; &#1605;&#1585;&#1575;&#1581;&#1604; &#1579;&#1576;&#1578;
                                            &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588; &#1575;&#1605;&#1705;&#1575;&#1606; &#1662;&#1584;&#1740;&#1585; &#1575;&#1587;&#1578;)</b><br>
                                            <b><font color="#800000"><br>
                                            </font></b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">44.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;60%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 17000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1060">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5451">
                                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5450" background="t2.png" width="680">
                                <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5449" align="center">
                                    <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5448" dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5447">
                                            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5446">
                                                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5445" width="600">
                                                <p dir="rtl" align="center">
                                                <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                                <b>&#1585;&#1582;&#1578; &#1570;&#1608;&#1740;&#1586; &#1580;&#1575;&#1583;&#1608;&#1740;&#1740; &#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1585;
                                                (Wonder Hanger)</b><br>
                                                </font><br>
                                                <img src="03.jpg"><br>
                                                <br>
                                                <b><font color="#808000">&#1576;&#1575; &#1585;&#1582;&#1578;
                                                &#1570;&#1608;&#1740;&#1586; &#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1585; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585;
                                                &#1670;&#1585;&#1608;&#1705; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1588;&#1583;</font></b><br>
                                                <br>
                                                <b><font color="#CC0066">&#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606;
                                                &#1585;&#1582;&#1578; &#1570;&#1608;&#1740;&#1586; &#1588;&#1711;&#1601;&#1578; &#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1586; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575;
                                                &#1606;&#1592;&#1605; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607; &#1608; &#1581;&#1580;&#1605; &#1705;&#1605;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1585;&#1575; 3
                                                &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;</font></b><br>
                                                <br>
                                                <img src="04.jpg"></p>
                                                <p dir="rtl"><br>
                                                &#1578;&#1589;&#1575;&#1608;&#1740;&#1585; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1583;&#1602;&#1578; &#1606;&#1711;&#1575;&#1607; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;.
                                                &#1705;&#1605;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1607;&#1575; &#1583;&#1585; &#1578;&#1589;&#1608;&#1740;&#1585; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578; &#1576;&#1589;&#1608;&#1585;&#1578;
                                                &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575; &#1606;&#1575;&#1605;&#1585;&#1578;&#1576; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583; &#1608;&#1604;&#1740; &#1607;&#1605;&#1575;&#1606;
                                                &#1705;&#1605;&#1583; &#1576;&#1575; &#1607;&#1605;&#1575;&#1606; &#1605;&#1740;&#1586;&#1575;&#1606; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1576;&#1607; &#1588;&#1740;&#1608;&#1607; &#1740;
                                                &#1705;&#1607; &#1583;&#1585; &#1578;&#1589;&#1608;&#1740;&#1585; &#1583;&#1608;&#1605; &#1605;&#1604;&#1575;&#1581;&#1592;&#1607; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;
                                                &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575; &#1605;&#1585;&#1578;&#1576; &#1608; &#1605;&#1606;&#1592;&#1605; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;
                                                &#1576;&#1591;&#1608;&#1585;&#1740;&#1705;&#1607; &#1580;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1608;&#1740;&#1586;&#1575;&#1606; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;
                                                &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1740; &#1606;&#1740;&#1586; &#1583;&#1575;&#1585;&#1740;&#1605;. &#1576;&#1575; &#1578;&#1607;&#1740;&#1607;
                                                &#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1585; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1576;&#1575; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604; &#1705;&#1605;&#1576;&#1608;&#1583;
                                                &#1601;&#1590;&#1740; &#1705;&#1605;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1585;&#1608;&#1576;&#1585;&#1608; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578;&#1740;&#1583; &#1608; &#1606;&#1740;&#1575;&#1586;
                                                &#1576;&#1607; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1705;&#1605;&#1583; &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607; &#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740;&#1583; ...<br>
                                                <br>
                                                <font color="#800080"><b>&#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740;
                                                &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; :</b><br>
                                                &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740; &#1607;&#1585; &#1606;&#1608;&#1593; &#1580;&#1575;
                                                &#1585;&#1582;&#1578;&#1740;<br>
                                                &#1581;&#1580;&#1605; &#1705;&#1605;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1575; 3 &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585; &#1605;&#1740;
                                                &#1705;&#1606;&#1583;<br>
                                                &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575; &#1591;&#1576;&#1602;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740; &#1588;&#1583;&#1607; &#1608; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585;
                                                &#1670;&#1585;&#1608;&#1705; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1606;&#1583; &#1588;&#1583;<br>
                                                &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1576;&#1575; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604; &#1705;&#1605;&#1576;&#1608;&#1583; &#1601;&#1590;&#1740; &#1705;&#1605;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;
                                                &#1585;&#1608;&#1576;&#1585;&#1608; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578;&#1740;&#1583;<br>
                                                &#1608;&#1587;&#1740;&#1604;&#1607; &#1575;&#1740; &#1575;&#1740;&#1583;&#1607; &#1570;&#1604; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1662;&#1575;&#1585;&#1578;&#1605;&#1575;&#1606;
                                                &#1607;&#1575;&#1548; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576;&#1711;&#1575;&#1607; &#1607;&#1575; &#1608; &#1605;&#1705;&#1575;&#1606;&#1607;&#1575;&#1740; &#1705;&#1608;&#1670;&#1705;<br>
                                                &#1607;&#1605;&#1670;&#1606;&#1740;&#1606; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1705;&#1740;&#1601; &#1608; &#1705;&#1605;&#1585;&#1576;&#1606;&#1583;</font></p>
                                                <p id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5444" dir="rtl" align="center">
                                                <b><font color="#800000"><br>
                                                &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; 8 &#1593;&#1583;&#1583; &#1585;&#1582;&#1578; &#1570;&#1608;&#1740;&#1586;
                                                &#1580;&#1575;&#1583;&#1608;&#1740;&#1740; &#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1585; &#1575;&#1587;&#1578;<br>
                                                <br>
                                                <br>
                                                </font></b>
                                                <font color="#FF0000">
                                                <span style="font-size:10.5pt;">
                                                &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">29.000
                                                &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                                <br>
                                                </span><font color="#FFFFFF">
                                                <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                                <font style="font-size:13pt;">
                                                &nbsp;52% &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                                <br>
                                                <font color="#008000"><b>
                                                <span style="font-size:11pt;">
                                                &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 14000
                                                &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                                <br>
                                                </b></font>
                                                <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1039">
                                                <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                                &nbsp;</td>
                                            </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5461">
                                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5460" background="t2.png" width="680">
                                <img id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5459" src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5471">
                                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5470" background="t2.png" width="680">
                                <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5469" align="center">
                                    <table id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5468" dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tbody id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5467">
                                            <tr id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5466">
                                                <td id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5465" width="600">
                                                <p id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5464" dir="rtl" align="center">
                                                <font id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5463" style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                                <b id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5462">
                                                &#1587;&#1578; &#1705;&#1575;&#1605;&#1604; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1605;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608;&#1578;&#1575;&#1670; &#1605;&#1705;&#1587;
                                                MicroTouch Max</b><br>
                                                </font><br>
                                                <b id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5473">
                                                <font id="yui_3_13_0_ym1_1_1392448292985_5472" color="#008000">
                                                &#1605;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608; &#1578;&#1575;&#1670; &#1740;&#1705; &#1608;&#1587;&#1740;&#1604;&#1607; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1608; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;
                                                &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1586;&#1575;&#1574;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;</font></b><br>
                                                <br>
                                                <b><font color="#808000">&#1602;&#1575;&#1576;&#1604;
                                                &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1580;&#1607;&#1578; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1605;&#1608;&#1740; &#1576;&#1740;&#1606;&#1740; &#1608; &#1711;&#1608;&#1588;
                                                &#1608; &#1582;&#1591; &#1586;&#1606; &#1662;&#1588;&#1578; &#1711;&#1585;&#1583;&#1606; &#1608; &#1575;&#1586; &#1576;&#1740;&#1606; &#1576;&#1585;&#1583;&#1606;
                                                &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1586;&#1575;&#1574;&#1583; &#1576;&#1583;&#1606;<br>
                                                <br>
                                                </font></b>
                                                <img src="05.jpg"></p>
                                                <p dir="rtl">&#1576;&#1575; &#1605;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608;&#1578;&#1575;&#1670; &#1605;&#1705;&#1587;
                                                &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1606;&#1740;&#1575;&#1586;&#1740; &#1576;&#1607; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1576;&#1575; &#1578;&#1740;&#1594; &#1608; …
                                                &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578; &#1705;&#1607; &#1575;&#1740;&#1606; &#1576;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1593;&#1606;&#1740;
                                                &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1575;&#1586; &#1576;&#1585;&#1740;&#1583;&#1607; &#1588;&#1583;&#1606; &#1608; &#1582;&#1585;&#1575;&#1588;
                                                &#1575;&#1601;&#1578;&#1575;&#1583;&#1606; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578; &#1588;&#1605;&#1575; &#1582;&#1576;&#1585;&#1740; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1576;&#1608;&#1583;.
                                                &#1583;&#1585; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1608;&#1705;&#1606; &#1575;&#1586; &#1740;&#1705; &#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607;
                                                &#1588;&#1583;&#1607; &#1705;&#1607; &#1576;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575; &#1575;&#1605;&#1705;&#1575;&#1606; &#1605;&#1740;&#1583;&#1607;&#1583; &#1576;&#1575; &#1583;&#1602;&#1578;
                                                &#1608; &#1583;&#1740;&#1583; &#1576;&#1607;&#1578;&#1585;&#1740; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1607;&#1585; &#1602;&#1587;&#1605;&#1578; &#1575;&#1586;
                                                &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1608; &#1576;&#1583;&#1606; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1575;&#1586; &#1576;&#1740;&#1606; &#1576;&#1576;&#1585;&#1740;&#1583;.<br>
                                                <br>
                                                <font color="#800080"><b>
                                                &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608; &#1578;&#1575;&#1670; &#1605;&#1705;&#1587; Micro
                                                Touch MAX :</b><br>
                                                - &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740;
                                                &#1589;&#1608;&#1585;&#1578;&#1548; &#1576;&#1740;&#1606;&#1740;&#1548; &#1575;&#1576;&#1585;&#1608; &#1608; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1583;&#1606;<br>
                                                - &#1581;&#1585;&#1705;&#1578; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578;<br>
                                                - &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;<br>
                                                - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1587;&#1607;&#1608;&#1604;&#1578; &#1583;&#1585;
                                                &#1576;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1606; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;<br>
                                                - &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575; &#1575;&#1740;&#1605;&#1606; &#1608; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740;
                                                &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1585;&#1608;&#1740; &#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578;<br>
                                                - &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; &#1740;&#1705; &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740; &#1602;&#1604;&#1605;&#1740; XAAA &#1576;&#1575;
                                                &#1705;&#1605;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1605;&#1589;&#1585;&#1601;<br>
                                                &nbsp;</font></p>
                                                <p dir="rtl" align="center">
                                                <img src="06.jpg"><br>
                                                <br>
                                                <b><font color="#800000">&#1605;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606;
                                                &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1585;&#1575; &#1607;&#1605; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1602;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606; &#1608; &#1607;&#1605;
                                                &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1662;&#1740;&#1588;&#1606;&#1607;&#1575;&#1583; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1740;&#1605; ...<br>
                                                <br>
                                                </font></b>
                                                <font color="#FF0000">
                                                <span style="font-size:10.5pt;">
                                                &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">34.000
                                                &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                                <br>
                                                </span><font color="#FFFFFF">
                                                <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                                <font style="font-size:13pt;">
                                                &nbsp;40% &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                                <br>
                                                <font color="#008000"><b>
                                                <span style="font-size:11pt;">
                                                &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 21000
                                                &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                                <br>
                                                </b></font>
                                                <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/501">
                                                <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                                &nbsp;</td>
                                            </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1605;&#1608;&#1586;&#1740;&#1705;&#1575;&#1604; &#1591;&#1585;&#1581; &#1604;&#1575;&#1705; &#1662;&#1588;&#1578;</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#0000FF">&#1740;&#1705; &#1607;&#1583;&#1740;&#1607;
                                            &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1608; &#1740;&#1705; &#1583;&#1705;&#1608;&#1585; &#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1670;&#1606;&#1583; &#1605;&#1606;&#1592;&#1608;&#1585;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740;
                                            &#1575;&#1578;&#1575;&#1602; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1705;&#1608;&#1583;&#1705;&#1575;&#1606; &#1608; &#1606;&#1608;&#1586;&#1575;&#1583;&#1575;&#1606;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#993366">&#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576;
                                            &#1604;&#1575;&#1705; &#1662;&#1588;&#1578;&#1548; &#1588;&#1576;&#1607;&#1575; &#1585;&#1608;&#1740; &#1587;&#1602;&#1601; &#1608; &#1583;&#1740;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1575;&#1578;&#1575;&#1602; &#1585;&#1575; &#1587;&#1578;&#1575;&#1585;&#1607; &#1576;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;<br>
                                            &#1608; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740; &#1588;&#1575;&#1583; &#1608; &#1605;&#1601;&#1585;&#1581;
                                            &#1578;&#1576;&#1583;&#1740;&#1604; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;.&nbsp;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="07.jpg"></p>
                                            <p dir="rtl"><b><br>
                                            &#1593;&#1605;&#1604;&#1705;&#1585;&#1583; &#1607;&#1575;:</b><br>
                                            - &#1578;&#1575;&#1576;&#1588; &#1589;&#1583;&#1607;&#1575; &#1587;&#1578;&#1575;&#1585;&#1607; &#1608; &#1605;&#1575;&#1607; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740; &#1583;&#1740;&#1608;&#1575;&#1585;
                                            &#1583;&#1585; &#1578;&#1606;&#1608;&#1593; &#1670;&#1607;&#1575;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1578;&#1575;&#1576;&#1588; ( &#1602;&#1585;&#1605;&#1586;&#1548;
                                            &#1606;&#1575;&#1585;&#1606;&#1580;&#1740;&#1548; &#1587;&#1576;&#1586;&#1548; &#1570;&#1576;&#1740; )<br>
                                            - &#1662;&#1582;&#1588; &#1605;&#1608;&#1586;&#1740;&#1705; &#1605;&#1604;&#1575;&#1740;&#1605; &#1608; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740;
                                            &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1705;&#1608;&#1583;&#1705;&#1575;&#1606; &#1608; &#1606;&#1608;&#1586;&#1575;&#1583;&#1575;&#1606; ( &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; 4 &#1605;&#1604;&#1608;&#1583;&#1740;
                                            )<br>
                                            <br>
                                            <b>&#1605;&#1588;&#1582;&#1589;&#1575;&#1578;:</b><br>
                                            &#1608;&#1586;&#1606;: 500 &#1711;&#1585;&#1605; | &#1575;&#1576;&#1593;&#1575;&#1583;: 19 * 29 * 15
                                            &#1587;&#1575;&#1606;&#1578;&#1740; &#1605;&#1578;&#1585; | &#1580;&#1606;&#1587; &#1604;&#1575;&#1705; : P.V.C &#1605;&#1602;&#1575;&#1608;&#1605; |
                                            &#1580;&#1606;&#1587; &#1576;&#1583;&#1606;&#1607; : &#1662;&#1575;&#1585;&#1670;&#1607; &#1590;&#1583;&#1581;&#1587;&#1575;&#1587;&#1740;&#1578; &#1576;&#1575; &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1579;&#1575;&#1576;&#1578; | &#1605;&#1606;&#1576;&#1593; &#1578;&#1594;&#1584;&#1740;&#1607; : 4.5 &#1608;&#1604;&#1578; DC &#1605;&#1593;&#1575;&#1583;&#1604;
                                            &#1587;&#1607; &#1576;&#1575;&#1591;&#1585;&#1740; &#1606;&#1740;&#1605; &#1602;&#1604;&#1605;&#1740; &#1576;&#1575; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1575;&#1578;&#1589;&#1575;&#1604;
                                            &#1570;&#1583;&#1575;&#1662;&#1578;&#1608;&#1585; &#1576;&#1591;&#1608;&#1585; &#1605;&#1580;&#1586;&#1575; | &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583;
                                            CE &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575; &#1608; RoCH<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="08.jpg"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1576;&#1575; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1606; &#1591;&#1585;&#1581; &#1593;&#1585;&#1608;&#1587;&#1705;&#1740; &#1608;
                                            &#1580;&#1606;&#1587; &#1606;&#1585;&#1605; &#1608; &#1604;&#1591;&#1740;&#1601; &#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1606;&#1607; &#1575;&#1587;&#1576;&#1575;&#1576; &#1576;&#1575;&#1586;&#1740;
                                            &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1705;&#1608;&#1583;&#1705; &#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1575;&#1588;&#1607;. &#1780; &#1583;&#1705;&#1605;&#1607; &#1585;&#1608;&#1740;
                                            &#1604;&#1575;&#1705;&#1548; &#1604;&#1575;&#1705; &#1662;&#1588;&#1578; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1583;&#1575;&#1585;&#1607; &#1705;&#1607; &#1705;&#1575;&#1585; &#1575;&#1608;&#1606;&#1607;&#1575;
                                            &#1582;&#1575;&#1605;&#1608;&#1588; &#1608; &#1585;&#1608;&#1588;&#1606; &#1588;&#1583;&#1606; &#1670;&#1585;&#1575;&#1594;&#1548; &#1578;&#1594;&#1740;&#1740;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1670;&#1585;&#1575;&#1594; &#1548; &#1705;&#1605; &#1608; &#1586;&#1740;&#1575;&#1583; &#1588;&#1583;&#1606; &#1606;&#1608;&#1585; &#1608; &#1578;&#1594;&#1740;&#1740;&#1585;
                                            &#1605;&#1604;&#1608;&#1583;&#1740;&#1607;. &#1575;&#1740;&#1606; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1607;&#1605; &#1576;&#1575; &#1587;&#1607; &#1593;&#1583;&#1583;
                                            &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740; &#1602;&#1604;&#1605;&#1740; &#1705;&#1575;&#1585; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1607;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="39.jpg"><br>
                                            <br>
                                            <b>(&#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1583;&#1585; 4 &#1585;&#1606;&#1711; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;. &#1583;&#1585;&#1605;&#1585;&#1575;&#1581;&#1604; &#1579;&#1576;&#1578; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588; &#1605;&#1740;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1583;&#1604;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607; &#1585;&#1575; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;)</b><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">85.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;35%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 55000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1030">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1576;&#1606;&#1583; &#1670;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1740;&#1586;&#1575;&#1576;&#1578;<br>
                                            <br>
                                            </b></font><b><font color="#0000FF">
                                            &#1576;&#1575; &#1592;&#1575;&#1607;&#1585;&#1740; &#1580;&#1575;&#1604;&#1576; &#1608; &#1603;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578;&#1740; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1608; &#1601;&#1608;&#1602;
                                            &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1588;&#1740;&#1705;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#008080">&#1583;&#1585; &#1605;&#1607;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740;
                                            &#1607;&#1575; &#1608; &#1605;&#1580;&#1575;&#1604;&#1587; &#1606;&#1711;&#1575;&#1607; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1581;&#1587;
                                            &#1603;&#1606;&#1740;&#1583;</font><font color="#993366"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#9900CC">&#1740;&#1603;&#1740; &#1575;&#1586;
                                            &#1605;&#1581;&#1576;&#1608;&#1576; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1608; &#1662;&#1585;&#1591;&#1585;&#1601;&#1583;&#1575;&#1585;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1607;&#1575; &#1583;&#1585;
                                            &#1575;&#1585;&#1608;&#1662;&#1575;</font><font color="#993366"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#336600">&#1587;&#1575;&#1593;&#1578;&#1740;
                                            &#1601;&#1608;&#1602; &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607;&#1548; &#1605;&#1591;&#1575;&#1576;&#1602; &#1576;&#1575; &#1587;&#1604;&#1740;&#1602;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575; &#1583;&#1585; 8
                                            &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601;</font><font color="#993366"><br>
                                            </font></b>
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b><br>
                                            </b></font><b><font color="#9900FF">
                                            <img src="41.jpg" border="0"></font></b></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1576;&#1606;&#1583; &#1670;&#1585;&#1605; &#1575;&#1604;&#1740;&#1586;&#1575;&#1576;&#1578; &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1576;&#1740;
                                            &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1608; &#1582;&#1604;&#1575;&#1602;&#1575;&#1606;&#1607; &#1575;&#1740; &#1576;&#1608;&#1583;&#1607; &#1608; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1587;&#1578;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;
                                            &#1576;&#1575; &#1593;&#1585;&#1590;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1576;&#1607; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; &#1591;&#1585;&#1601;&#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1740;
                                            &#1588;&#1605;&#1575;&#1585;&#1740; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1587;&#1585;&#1575;&#1587;&#1585; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606; &#1580;&#1584;&#1576; &#1705;&#1606;&#1583;. &#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1606;&#1583; &#1670;&#1585;&#1605; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583; &#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583;
                                            &#1740;&#1705; &#1583;&#1587;&#1578;&#1576;&#1606;&#1583; &#1576;&#1607; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1583;&#1608;&#1585;&#1662;&#1740;&#1670; &#1585;&#1608;&#1740; &#1583;&#1587;&#1578;
                                            &#1582;&#1608;&#1583;&#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1740; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1583; &#1608; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1592;&#1585;&#1740;&#1601; &#1608; &#1588;&#1740;&#1705; &#1570;&#1606;
                                            &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&#1740;&#1740; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1585;&#1575; &#1583;&#1608; &#1670;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="40.jpg" border="0" height="238" width="590"><br>
                                            <br>
                                            <b>
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1604;&#1591;&#1601;&#1575; &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1606;&#1592;&#1585;&#1578;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1575;&#1605;
                                            &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588;&#1548; &#1583;&#1585; &#1602;&#1587;&#1605;&#1578; &#1578;&#1608;&#1590;&#1740;&#1581;&#1575;&#1578; &#1584;&#1705;&#1585; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;.</span><br>
                                            <br>
                                            &#1585;&#1606;&#1711;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583;: &#1605;&#1588;&#1705;&#1740;&#1548; &#1602;&#1607;&#1608;&#1607; &#1575;&#1740;&#1548; &#1587;&#1576;&#1586;&#1548;
                                            &#1602;&#1585;&#1605;&#1586;&#1548; &#1587;&#1601;&#1740;&#1583;&#1548; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578;&#1740;&#1548; &#1576;&#1606;&#1601;&#1588; &#1608; &#1606;&#1575;&#1585;&#1606;&#1580;&#1740;</b></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">39.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;40%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 24000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1092">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:13pt;"><b>&#1711;&#1606;</b></span></font><font style="font-size:13pt;" color="#FF0000"><b>&nbsp;&#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740;
                                            &#1586;&#1606;&#1575;&#1606;&#1607; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605; &#1604;&#1740;&#1601;&#1578; Slim'N Lift</b><br>
                                            </font><br>
                                            &#1575;&#1586; &#1601;&#1585;&#1605; &#1576;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1583;&#1585; &#1576;&#1583;&#1606;&#1578;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1593;&#1584;&#1575;&#1576;
                                            &#1607;&#1587;&#1578;&#1740;&#1583; &#1567; &#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1588;&#1705;&#1605; &#1583;&#1575;&#1585;&#1740;&#1583; &#1608; &#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583;
                                            &#1705;&#1607; &#1583;&#1740;&#1583;&#1607; &#1606;&#1588;&#1608;&#1583; &#1567;<br>
                                            &#1606;&#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1705;&#1578; &#1588;&#1604;&#1608;&#1575;&#1585; &#1608; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1580;&#1604;&#1587;&#1740;
                                            &#1576;&#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583; &#1567; &#1740;&#1575; &#1606;&#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1740;&#1705;
                                            &#1608; &#1576;&#1607; &#1585;&#1608;&#1586; &#1576;&#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583; &#1567;<br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#008000">&#1607;&#1605;&#1607; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1575;&#1578;
                                            &#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1581;&#1604; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="17.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1593;&#1604;&#1575;&#1608;&#1607; &#1576;&#1585; &#1705;&#1575;&#1607;&#1588; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1608; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&#1740;&#1740;
                                            &#1592;&#1575;&#1607;&#1585; &#1576;&#1575;&#1593;&#1579; &#1575;&#1601;&#1586;&#1740;&#1588; &#1711;&#1585;&#1583;&#1588; &#1582;&#1608;&#1606; &#1608; &#1605;&#1608;&#1580;&#1576;
                                            &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1608;&#1575;&#1602;&#1593;&#1740; &#1606;&#1740;&#1586; &#1605;&#1740;&#1711;&#1585;&#1583;&#1583;. &#1583;&#1585; &#1593;&#1740;&#1606; &#1581;&#1575;&#1604;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1570;&#1606; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;. &#1711;&#1606;
                                            &#1607;&#1575;&#1740; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605; &#1604;&#1740;&#1601;&#1578; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604;&#1740; &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578;
                                            &#1578;&#1590;&#1605;&#1740;&#1606; &#1588;&#1583;&#1607; &#1608; &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1705;&#1607; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578;
                                            &#1588;&#1587;&#1578;&#1588;&#1608;&#1740; &#1605;&#1705;&#1585;&#1585; &#1608; &#1583;&#1608;&#1575;&#1605; &#1601;&#1608;&#1602; &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;<span lang="en-us">.</span><br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="18.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b><br>
                                            &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740; &#1711;&#1606; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605; &#1604;&#1740;&#1601;&#1578; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606;&#1607;
                                            :</b><br>
                                            - &#1576;&#1575;&#1601;&#1578;&#1740; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1606;&#1585;&#1605; &#1608; &#1604;&#1591;&#1740;&#1601; &#1583;&#1575;&#1585;&#1583;<br>
                                            - &#1575;&#1581;&#1587;&#1575;&#1587; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;&#1740; &#1608; &#1570;&#1587;&#1575;&#1740;&#1588; &#1607;&#1606;&#1711;&#1575;&#1605; &#1576;&#1607; &#1578;&#1606;
                                            &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1606; &#1605;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578; &#1583;&#1608;&#1605;<br>
                                            - &#1576;&#1607; &#1605;&#1581;&#1590; &#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583;&#1606; &#1607;&#1740;&#1705;&#1604; &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1575; &#1670;&#1606;&#1583;&#1740;&#1606;
                                            &#1587;&#1575;&#1606;&#1578;&#1740;&#1605;&#1578;&#1585; &#1576;&#1575;&#1585;&#1740;&#1705; &#1608; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1583;<br>
                                            - &#1576;&#1740;&#1588;&#1578;&#1585; &#1602;&#1587;&#1605;&#1578;&#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1583;&#1606; &#1705;&#1607; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; &#1670;&#1575;&#1602;&#1740;
                                            &#1605;&#1608;&#1590;&#1593;&#1740; &#1607;&#1587;&#1578;&#1606;&#1583; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1576;&#1585; &#1605;&#1740; &#1711;&#1740;&#1585;&#1583;<br>
                                            - &#1575;&#1586; &#1575;&#1604;&#1740;&#1575;&#1601; &#1605;&#1575;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608; &#1601;&#1740;&#1576;&#1585; &#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1587;&#1575;&#1582;&#1578;&#1607;
                                            &#1588;&#1583;&#1607; &#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1606;&#1593; &#1578;&#1606;&#1601;&#1587; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578; &#1606;&#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1606;&#1583;<br>
                                            - &#1607;&#1740;&#1670;&#1711;&#1608;&#1606;&#1607; &#1587;&#1740;&#1605; &#1608; &#1601;&#1606;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1570;&#1606; &#1576;&#1607; &#1705;&#1575;&#1585;
                                            &#1606;&#1585;&#1601;&amp;578;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;<br>
                                            - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1583;&#1585;&#1586; &#1583;&#1585; &#1602;&#1587;&#1605;&#1578; &#1601;&#1575;&#1602; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607;
                                            &#1570;&#1587;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1591;&#1608;&#1604; &#1585;&#1608;&#1586;<br>
                                            - &#1575;&#1586; &#1670;&#1740;&#1606; &#1582;&#1608;&#1585;&#1583;&#1606; &#1608; &#1705;&#1740;&#1587; &#1575;&#1740;&#1587;&#1578;&#1575;&#1583;&#1606; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1592;&#1585;&#1740;&#1601; &#1580;&#1604;&#1608;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;<br>
                                            &nbsp;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="19.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <b>&#1575;&#1740;&#1606; &#1711;&#1606; &#1583;&#1585; &#1587;&#1607; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1586;&#1740;&#1585; &#1608; &#1601;&#1602;&#1591; &#1576;&#1607;
                                            &#1585;&#1606;&#1711; &#1705;&#1585;&#1605;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578; :<br>
                                            ( &#1583;&#1608;&#1585; &#1705;&#1605;&#1585; &#1777;&#1776;&#1777;-&#1784;&#1779; ) Large<br>
                                            ( &#1583;&#1608;&#1585; &#1705;&#1605;&#1585; &#1777;&#1777;&#1776;-&#1784;&#1785; ) X-Large<br>
                                            ( &#1583;&#1608;&#1585; &#1705;&#1605;&#1585; &#1777;&#1778;&#1780;-&#1777;&#1776;&#1779; ) XX-Large</b><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">44.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;60%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 18900&#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/373">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606;&#1607; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605; &#1604;&#1740;&#1601;&#1578;
                                            Slim'N Lift</b><br>
                                            </font><br>
                                            &#1575;&#1586; &#1601;&#1585;&#1605; &#1576;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1583;&#1585; &#1576;&#1583;&#1606;&#1578;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1593;&#1584;&#1575;&#1576;
                                            &#1607;&#1587;&#1578;&#1740;&#1583; &#1567; &#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1588;&#1705;&#1605; &#1583;&#1575;&#1585;&#1740;&#1583; &#1608; &#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583;
                                            &#1705;&#1607; &#1583;&#1740;&#1583;&#1607; &#1606;&#1588;&#1608;&#1583; &#1567;<br>
                                            &#1606;&#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1705;&#1578; &#1588;&#1604;&#1608;&#1575;&#1585; &#1608; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1580;&#1604;&#1587;&#1740;
                                            &#1576;&#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583; &#1567; &#1740;&#1575; &#1606;&#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1740;&#1705;
                                            &#1608; &#1576;&#1607; &#1585;&#1608;&#1586; &#1576;&#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583; &#1567;<br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#008000">&#1607;&#1605;&#1607; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1575;&#1578;
                                            &#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1581;&#1604; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="14.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578; &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1740;&#1575; &#1575;&#1587;&#1604;&#1740;&#1605; &#1604;&#1740;&#1601;&#1578; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606;&#1607; &#1740;&#1705;
                                            &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1576;&#1575;&#1608;&#1585;&#1606;&#1705;&#1585;&#1583;&#1606;&#1740; &#1608; &#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1662;&#1606;&#1607;&#1575;&#1606;
                                            &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1588;&#1705;&#1605; &#1608; &#1662;&#1607;&#1604;&#1608;&#1607;&#1575; &#1587;&#1575;&#1582;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1705;&#1607; &#1605;&#1740;
                                            &#1578;&#1608;&#1575;&#1606; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1575;&#1586; &#1586;&#1740;&#1585; &#1662;&#1740;&#1585;&#1575;&#1607;&#1606; &#1740;&#1575; &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;
                                            &#1576;&#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583;. &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1740;&#1606; &#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578; &#1586;&#1740;&#1585;
                                            &#1662;&#1740;&#1585;&#1575;&#1607;&#1606;&#1740; &#1576;&#1608;&#1583;&#1606; &#1570;&#1606; &#1548; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578; &#1576;&#1608;&#1583;&#1606; &#1587;&#1601;&#1578; &#1576;&#1608;&#1583;&#1606;
                                            &#1570;&#1606; &#1705;&#1607; &#1576;&#1575;&#1593;&#1579; &#1580;&#1605;&#1593; &#1588;&#1583;&#1606; &#1606;&#1575;&#1581;&#1740;&#1607; &#1588;&#1705;&#1605; &#1608; &#1662;&#1607;&#1604;&#1608;
                                            &#1607;&#1575; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583; &#1608; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1570;&#1587;&#1575;&#1606; &#1570;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="15.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1581;&#1575;&#1604;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606;
                                            &#1604;&#1575;&#1594;&#1585;&#1740; &#1548; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606; &#1602;&#1585;&#1589; &#1548; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606; &#1705;&#1608;&#1670;&#1705;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606;
                                            &#1586;&#1581;&#1605;&#1578;&#1740; &#1601;&#1585;&#1605; &#1606;&#1575;&#1582;&#1608;&#1588;&#1575;&#1740;&#1606;&#1583; &#1588;&#1705;&#1605; &#1608; &#1662;&#1607;&#1604;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1575;&#1586; &#1583;&#1740;&#1583;&#1607;&#1575; &#1662;&#1606;&#1607;&#1575;&#1606; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center"><b>
                                            <font color="#800000">&#1580;&#1583;&#1608;&#1604; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740;
                                            &#1578;&#1740; &#1588;&#1585;&#1578;:&nbsp;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="16.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <b>
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1711;&#1606; &#1583;&#1585; &#1587;&#1607; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; Medium &#1548; Large &#1608;
                                            XLarge &#1608; &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; &#1585;&#1606;&#1711; &#1587;&#1601;&#1740;&#1583; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;</span><br>
                                            &nbsp;(&#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586; &#1583;&#1585; &#1605;&#1585;&#1575;&#1581;&#1604; &#1579;&#1576;&#1578; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588;
                                            &#1575;&#1605;&#1705;&#1575;&#1606; &#1662;&#1584;&#1740;&#1585; &#1575;&#1587;&#1578;)<font color="#800000"><br>
                                            <br>
                                            </font></b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">54.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;37%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 34000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/510">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1591;&#1585;&#1581; &#1585;&#1608;&#1604;&#1705;&#1587; &#1605;&#1575;&#1585;&#1705; Walar<br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <img src="45.jpg" border="0"><font style="font-size:13pt;" color="#FF0000"><b><br>
                                            </b></font><b><br>
                                            <font color="#800000">&#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1605;&#1670;&#1740;
                                            &#1575;&#1587;&#1662;&#1608;&#1585;&#1578; &#1591;&#1585;&#1581; &#1585;&#1608;&#1604;&#1705;&#1587; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1588;&#1605;&#1575; &#1662;&#1740;&#1588;&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;
                                            &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1740;&#1605;.</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#0000FF">&#1575;&#1740;&#1606; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;
                                            &#1608; &#1604;&#1608;&#1705;&#1587; &#1607;&#1605; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1582;&#1575;&#1606;&#1605; &#1607;&#1575; &#1608; &#1570;&#1602;&#1575;&#1740;&#1575;&#1606; &#1588;&#1740;&#1705;
                                            &#1662;&#1608;&#1588; &#1575;&#1587;&#1578;</font><br>
                                            <br>
                                            </b>
                                            <img src="37.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1740;&#1705; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1601;&#1608;&#1602; &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1588;&#1740;&#1705; &#1608; &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1705;&#1607;
                                            &#1576;&#1607; &#1578;&#1575;&#1586;&#1711;&#1740; &#1576;&#1607; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; &#1593;&#1585;&#1590;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1608;
                                            &#1591;&#1585;&#1601;&#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575;&#1585;&#1740; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1583;&#1578;
                                            &#1705;&#1608;&#1578;&#1575;&#1607; &#1576;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578; &#1570;&#1608;&#1585;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;. &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1585;&#1606;&#1711; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&#1740; &#1570;&#1606; &#1608; &#1607;&#1605;&#1670;&#1606;&#1740;&#1606; &#1606;&#1711;&#1740;&#1606; &#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1583;&#1585;&#1582;&#1588;&#1575;&#1606; &#1581;&#1705; &#1588;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1591;&#1585;&#1575;&#1601; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;
                                            &#1705;&#1607; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1587;&#1575;&#1604;&#1607; &#1588;&#1585;&#1575;&#1740;&#1591; &#1587;&#1578; &#1588;&#1583;&#1606; &#1576;&#1575; &#1607;&#1585;
                                            &#1604;&#1576;&#1575;&#1587;&#1740; &#1585;&#1575; &#1601;&#1585;&#1575;&#1607;&#1605; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="38.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b><br>
                                            &#1605;&#1588;&#1582;&#1589;&#1575;&#1578; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1591;&#1585;&#1581; &#1585;&#1608;&#1604;&#1705;&#1587; &#1605;&#1575;&#1585;&#1705; Walar :</b><br>
                                            &#1576;&#1585;&#1606;&#1583;: Walar<br>
                                            &#1578;&#1608;&#1604;&#1740;&#1583;: &#1578;&#1581;&#1578; &#1604;&#1740;&#1587;&#1575;&#1606;&#1587; &#1585;&#1608;&#1604;&#1705;&#1587;<br>
                                            &#1608;&#1590;&#1593;&#1740;&#1578; &#1601;&#1740;&#1586;&#1740;&#1705;&#1740;: &#1588;&#1740;&#1588;&#1607; &#1590;&#1583; &#1582;&#1588; / &#1576;&#1606;&#1583; &#1608;
                                            &#1589;&#1601;&#1581;&#1607; &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; / &#1578;&#1586;&#1574;&#1740;&#1606; &#1588;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575; &#1583;&#1607; &#1607;&#1575;
                                            &#1606;&#1711;&#1740;&#1606; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&nbsp;<br>
                                            &#1590;&#1583; &#1570;&#1576;: &#1583;&#1585; &#1581;&#1583; &#1588;&#1587;&#1578;&#1588;&#1608;&#1740; &#1583;&#1587;&#1578; (80% &#1590;&#1583; &#1570;&#1576;)<br>
                                            &#1590;&#1605;&#1575;&#1606;&#1578;: 6 &#1605;&#1575;&#1607; &#1711;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606;&#1578;&#1740;<br>
                                            &nbsp;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center"><b>
                                            <font color="#FF6600">&#1576;&#1575; &#1592;&#1575;&#1607;&#1585;&#1740; &#1601;&#1608;&#1602;
                                            &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575; &#1608; &#1603;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578;&#1740; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585;</font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#0066CC">&#1605;&#1578;&#1601;&#1575;&#1608;&#1578; &#1576;&#1575;&#1588;&#1740;&#1583; &#1608;
                                            &#1583;&#1585; &#1605;&#1580;&#1575;&#1604;&#1587; &#1576;&#1583;&#1585;&#1582;&#1588;&#1740;&#1583; ...</font></b><br>
                                            <br>
                                            <img src="36.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#FF0000">
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1583;&#1585; 2 &#1585;&#1606;&#1711; &quot;&#1606;&#1602;&#1585;&#1607; &#1575;&#1740;&quot; &#1608;
                                            &quot;&#1591;&#1604;&#1575;&#1740;&#1740;&quot; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607;<br>
                                            &#1583;&#1585; &#1605;&#1585;&#1575;&#1581;&#1604; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588; &#1740;&#1705;&#1740; &#1575;&#1586; &#1575;&#1740;&#1606; 2 &#1585;&#1606;&#1711; &#1585;&#1575;
                                            &#1605;&#1740;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;</span></font></b><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">150.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1601;&#1585;&#1608;&#1588; &#1608;&#1740;&#1688;&#1607; &#1602;&#1576;&#1604;&#1740; :</span></font>&nbsp;<span style="font-size:10.5pt;color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;">36.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;<br>
                                            </span>
                                            <span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;">
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;84%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1580;&#1583;&#1740;&#1600;&#1600;&#1600;&#1600;&#1600;&#1583; &#1576;&#1605;&#1583;&#1578; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 24000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/565">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>Apple iPod<span lang="en-us">&nbsp;</span>Shuffle
                                            - &#1591;&#1585;&#1581; &#1575;&#1662;&#1604; &#1570;&#1740; &#1662;&#1575;&#1583; &#1588;&#1575;&#1601;&#1604;</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#0000FF">&#1740;&#1705; Music
                                            Player &#1575;&#1587;&#1578;&#1579;&#1606;&#1575;&#1740;&#1740; &#1576;&#1575; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1606;&#1581;&#1589;&#1585;
                                            &#1576;&#1601;&#1585;&#1583; &#1608; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1576;&#1575; &#1576;&#1585;&#1606;&#1583; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606;&#1740;
                                            &#1575;&#1662;&#1604;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#990033">&#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1662;&#1608;&#1588;&#1588;
                                            &#1570;&#1604;&#1608;&#1605;&#1740;&#1606;&#1740;&#1608;&#1605;&#1740; &#1583;&#1585;&#1582;&#1588;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1578;&#1606;&#1608;&#1593; &#1608;
                                            &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="20.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b>&#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; :</b><br>
                                            - &#1662;&#1582;&#1588; &#1605;&#1608;&#1586;&#1740;&#1603; mp3 &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1589;&#1583;&#1575;&#1740; &#1601;&#1608;&#1602;
                                            &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607;<br>
                                            - &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1662;&#1575;&#1583;&#1705;&#1587;&#1578; &#1607;&#1575; &#1608;
                                            AudioBooks<br>
                                            - &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&#1548; &#1587;&#1576;&#1705; &#1608; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1603;&#1605; &#1581;&#1580;&#1605;<br>
                                            - &#1576;&#1575; &#1662;&#1608;&#1588;&#1588; &#1570;&#1604;&#1608;&#1605;&#1740;&#1606;&#1740;&#1608;&#1605; &#1583;&#1585;&#1582;&#1588;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; 4 &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601;<br>
                                            - &#1705;&#1604;&#1740;&#1583; VoiceOver &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1606;&#1740;&#1583;&#1606; &#1604;&#1740;&#1587;&#1578; &#1662;&#1582;&#1588;
                                            &#1608; &#1587;&#1608;&#1574;&#1740;&#1670; &#1576;&#1740;&#1606; &#1570;&#1606;&#1607;&#1575;<br>
                                            - &#1605;&#1580;&#1607;&#1586; &#1576;&#1607; USB &#1583;&#1575;&#1582;&#1604;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604; &#1601;&#1575;&#1740;&#1604;
                                            &#1607;&#1575;&#1740; &#1589;&#1608;&#1578;&#1740;<br>
                                            - &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1576;&#1575; &#1711;&#1740;&#1585;&#1607; &#1605;&#1578;&#1589;&#1604; &#1588;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1662;&#1740;&#1585;&#1575;&#1607;&#1606;<br>
                                            - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1587;&#1606;&#1587;&#1608;&#1585; &#1588;&#1578;&#1575;&#1576; &#1587;&#1606;&#1580;<br>
                                            - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1588;&#1711;&#1585; &#1605;&#1740;&#1586;&#1575;&#1606; &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740;&#1548; &#1578;&#1593;&#1576;&#1740;&#1607;
                                            &#1588;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1662;&#1588;&#1578; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607;<br>
                                            - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1587;&#1578;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740; &#1575;&#1589;&#1604; &#1608; &#1711;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606;&#1578;&#1740;
                                            &#1578;&#1593;&#1608;&#1740;&#1590; &#1583;&#1585; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1582;&#1585;&#1575;&#1576;&#1740;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="21.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b>&#1605;&#1588;&#1582;&#1589;&#1575;&#1578; &#1601;&#1606;&#1740; :</b><br>
                                            &#1581;&#1575;&#1601;&#1592;&#1607;: &#1585;&#1605; &#1582;&#1608;&#1585; &#1608; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1575;&#1585;&#1578;&#1602;&#1575; &#1578;&#1575; 16
                                            &#1711;&#1740;&#1711;&#1575;&#1576;&#1575;&#1740;&#1578;<br>
                                            &#1601;&#1585;&#1605;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1662;&#1582;&#1588;: MP3, WAV, AAC,
                                            AIFF, Audible, Apple Lossless<br>
                                            &#1662;&#1608;&#1585;&#1578;: USB<br>
                                            &#1576;&#1575;&#1591;&#1585;&#1740;: &#1604;&#1740;&#1578;&#1740;&#1608;&#1605; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688; &#1576;&#1575; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;&#1583;&#1607;&#1740; 5
                                            &#1578;&#1575; 10 &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; (&#1576;&#1607; &#1606;&#1587;&#1576;&#1578; &#1605;&#1740;&#1585;&#1575;&#1606; &#1589;&#1583;&#1575;)<br>
                                            &#1605;&#1583;&#1578; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688; &#1576;&#1575;&#1578;&#1585;&#1740;: 3 &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;
                                            &#1705;&#1575;&#1605;&#1604; &#1608; 2 &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; 80 &#1583;&#1585;&#1589;&#1583; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;<br>
                                            &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;: &#1575;&#1605;&#1705;&#1575;&#1606; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688; &#1575;&#1586; &#1591;&#1585;&#1740;&#1602; USB &#1608;
                                            &#1607;&#1605;&#1670;&#1606;&#1740;&#1606; &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;&#1585; &#1605;&#1580;&#1586;&#1575;<br>
                                            &#1575;&#1576;&#1593;&#1575;&#1583;: 41.2x27.3x10.5 &#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1605;&#1578;&#1585;<br>
                                            &#1608;&#1586;&#1606;: 15 &#1711;&#1585;&#1605;<br>
                                            <br>
                                            <b>&#1604;&#1608;&#1575;&#1586;&#1605; &#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604;&#1740; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588;:</b><br>
                                            - &#1705;&#1575;&#1576;&#1604; USB<br>
                                            - &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; iPod<br>
                                            - &#1578;&#1576;&#1583;&#1740;&#1604; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;&#1585; &#1576;&#1585;&#1602;&#1740;<br>
                                            </font><br>
                                            &#1575;&#1662;&#1604; &#1570;&#1740; &#1662;&#1575;&#1583; &#1588;&#1575;&#1601;&#1604; &#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585;&#1740; &#1586;&#1740;&#1576;&#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1583;&#1585;
                                            &#1578;&#1601;&#1585;&#1740;&#1581;&#1548; &#1605;&#1587;&#1575;&#1601;&#1585;&#1578;&#1548; &#1580;&#1604;&#1587;&#1575;&#1578;&#1548; &#1705;&#1604;&#1575;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1583;&#1585;&#1587; &#1608;
                                            &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1608; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1605;&#1608;&#1575;&#1602;&#1593;&#1740; &#1705;&#1607; &#1590;&#1585;&#1608;&#1585;&#1578;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1601;&#1575;&#1740;&#1604; &#1607;&#1575;&#1740; &#1589;&#1608;&#1578;&#1740; &#1585;&#1575; &#1575;&#1581;&#1587;&#1575;&#1587; &#1605;&#1740;
                                            &#1705;&#1606;&#1740;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1705;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1711;&#1585;&#1601;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583;
                                            &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;.&nbsp;<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="22.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <b>
                                            <span style="background-color:rgb(255,255,0);">
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1583;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711;&#1607;&#1575;&#1740; &#1570;&#1576;&#1740;&#1548; &#1606;&#1602;&#1585;&#1607; &#1575;&#1740;&#1548;
                                            &#1587;&#1576;&#1586;&#1548; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578;&#1740;&#1548; &#1576;&#1606;&#1601;&#1588;&#1548; &#1606;&#1575;&#1585;&#1606;&#1580;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;</span><br>
                                            (&#1583;&#1585;&#1605;&#1585;&#1575;&#1581;&#1604; &#1579;&#1576;&#1578; &#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588; &#1605;&#1740;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1583;&#1604;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607; &#1585;&#1575; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;)</b></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">29.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;40%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 16900 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/412">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center"><b>
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1608;&#1740; &#1605;&#1608;&#1602;&#1578; &#1607;&#1575;&#1578; &#1607;&#1740;&#1608;&#1586;<br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#800080">&#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1575;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1711;&#1670; &#1605;&#1608; &#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1583;&#1585; &#1593;&#1585;&#1590;
                                            &#1670;&#1606;&#1583; &#1579;&#1575;&#1606;&#1740;&#1607;<br>
                                            &#1576;&#1604;&#1607; &#1583;&#1602;&#1740;&#1602;&#1575; 10 &#1579;&#1575;&#1606;&#1740;&#1607; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607;
                                            &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575; &#1601;&#1588;&#1606; &#1585;&#1606;&#1711; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;!<br>
                                            </font><font color="#FF0000"><br>
                                            </font><font color="#008080">&#1606;&#1711;&#1585;&#1575;&#1606;
                                            &#1575;&#1586; &#1576;&#1740;&#1606; &#1576;&#1585;&#1583;&#1606; &#1575;&#1740;&#1606; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575; &#1575;&#1586; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740;&#1578;&#1575;&#1606;
                                            &#1606;&#1576;&#1575;&#1588;&#1740;&#1583;<br>
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575; &#1576;&#1607; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;&#1740; &#1576;&#1575; &#1588;&#1587;&#1578;&#1588;&#1608; &#1575;&#1586; &#1605;&#1608;&#1740;
                                            &#1587;&#1585; &#1588;&#1605;&#1575; &#1662;&#1575;&#1705; &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583;.<br>
                                            </font><font color="#FF0000"><br>
                                            </font><font color="#008000">
                                            &#1580;&#1583;&#1740;&#1583;&#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1608;&#1587;&#1740;&#1604;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1570;&#1585;&#1575;&#1740;&#1588; &#1608; &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1608;&#1740;
                                            &#1587;&#1585;<br>
                                            </font><font color="#FF0000"><br>
                                            </font><font color="#0000FF">&#1576;&#1575; &#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1711;&#1670; &#1607;&#1575; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1607;&#1740;&#1670; &#1570;&#1587;&#1740;&#1576;&#1740; &#1576;&#1607; &#1605;&#1608;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1608;&#1575;&#1585;&#1583;
                                            &#1606;&#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583; ...</font><font color="#FF0000"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#FF0066">&#1588;&#1575;&#1605;&#1604;
                                            &#1670;&#1607;&#1575;&#1585; &#1585;&#1606;&#1711; &#1576;&#1606;&#1601;&#1588;&#1548; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578;&#1740;&#1548; &#1587;&#1576;&#1586; &#1608; &#1570;&#1576;&#1740;</font></b><font style="font-size:13pt;" color="#FF0000"><br>
                                            </font><br>
                                            <img src="48.jpg" border="0" height="389" width="500"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1576;&#1575; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1606; &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1608;&#1740; &#1605;&#1608;&#1602;&#1578; &#1608; &#1591;&#1576;&#1740;&#1593;&#1740; &#1607;&#1575;&#1578;
                                            &#1607;&#1740;&#1608;&#1586;&#1548; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1604;&#1575;&#1586;&#1605; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1578;&#1605;&#1575;&#1583;&#1740;
                                            &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1570;&#1594;&#1588;&#1578;&#1607; &#1576;&#1607; &#1585;&#1606;&#1711; &#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1588;&#1740;&#1605;&#1740;&#1575;&#1740;&#1740; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583; &#1578;&#1575; &#1605;&#1608;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1606;&#1711; &#1576;&#1711;&#1740;&#1585;&#1583;.
                                            &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1604;&#1575;&#1586;&#1605; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1585;&#1606;&#1711; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1608; &#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1604;&#1575;&#1740;&#1578; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1605;&#1608; &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1587;&#1585; &#1587;&#1575;&#1605; &#1570;&#1608;&#1585; &#1576;&#1607;
                                            &#1570;&#1585;&#1575;&#1740;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1607;&#1575; &#1576;&#1662;&#1585;&#1583;&#1575;&#1586;&#1740;&#1583;! &#1601;&#1602;&#1591; &#1705;&#1575;&#1601;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;
                                            &#1583;&#1587;&#1578;&#1607; &#1575;&#1740; &#1575;&#1586; &#1605;&#1608;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1576;&#1740;&#1606; &#1711;&#1670; &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1605;&#1608; &#1607;&#1575;&#1578; &#1607;&#1740;&#1608;&#1586; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1583;&#1607;&#1740;&#1583; &#1608; &#1576;&#1607; &#1570;&#1585;&#1575;&#1605;&#1740; &#1576;&#1585;
                                            &#1585;&#1608;&#1740; &#1605;&#1608; &#1576;&#1705;&#1588;&#1740;&#1583; &#1608; &#1605;&#1608;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1607;&#1575;&#1740; &#1604;&#1575;&#1740;&#1578;
                                            &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;. &#1711;&#1670; &#1605;&#1608; &#1607;&#1575;&#1578; &#1607;&#1740;&#1608;&#1586;&#1548; &#1576;&#1607; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;&#1740; &#1576;&#1575;
                                            &#1588;&#1587;&#1578;&#1588;&#1608; &#1575;&#1586; &#1605;&#1608;&#1740; &#1587;&#1585; &#1588;&#1605;&#1575; &#1662;&#1575;&#1705; &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center"><b>
                                            <font color="#800000">
                                            <img src="49.jpg" border="0" height="368" width="500"><br>
                                            <br>
                                            </font></b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">39.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;35%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 25000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1053">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1581;&#1588;&#1585;&#1607; &#1603;&#1588; &#1576;&#1585;&#1602;&#1740; RIDDEX</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#0000FF">&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1607;&#1605;&#1740;&#1588;&#1607;
                                            &#1575;&#1586; &#1588;&#1585; &#1605;&#1608;&#1588;&#1548; &#1587;&#1608;&#1587;&#1603;&#1548; &#1662;&#1588;&#1607;&#1548; &#1605;&#1608;&#1585;&#1670;&#1607; &#1608; &#1593;&#1606;&#1603;&#1576;&#1608;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1605;&#1606;&#1586;&#1604; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578; &#1588;&#1608;&#1740;&#1583;</font><font color="#800000"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#996633">&#1576;&#1608;&#1740; &#1576;&#1583;
                                            &#1608; &#1594;&#1740;&#1585; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1578;&#1581;&#1605;&#1604; &#1575;&#1587;&#1662;&#1585;&#1740; &#1607;&#1575; &#1585;&#1575; &#1601;&#1585;&#1575;&#1605;&#1608;&#1588;
                                            &#1603;&#1606;&#1740;&#1583; ...</font><font color="#808000"><br>
                                            </font><font color="#800000"><br>
                                            </font><font color="#008000">&#1601;&#1602;&#1591;
                                            &#1603;&#1575;&#1601;&#1740; &#1575;&#1608;&#1606;&#1608; &#1576;&#1607; &#1662;&#1585;&#1740;&#1586; &#1576;&#1585;&#1602; &#1576;&#1586;&#1606;&#1740;&#1583; ...<br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#800000">
                                            <img src="50.jpg" border="0" height="396" width="500"></font></b></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            RIDDEX &#1608;&#1587;&#1740;&#1604;&#1607; &#1575;&#1740; &#1580;&#1583;&#1740;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1603;&#1607;
                                            &#1605;&#1740;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1570;&#1606;&#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1662;&#1585;&#1740;&#1586; &#1576;&#1585;&#1602; &#1576;&#1586;&#1606;&#1740;&#1583; &#1578;&#1575;
                                            &#1576;&#1575; &#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604; &#1662;&#1575;&#1604;&#1587; &#1607;&#1575;&#1740; &#1583;&#1740;&#1580;&#1740;&#1578;&#1575;&#1604;&#1740; &#1583;&#1585; &#1587;&#1740;&#1605;
                                            &#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1576;&#1603;&#1607; &#1576;&#1585;&#1602; &#1583;&#1575;&#1582;&#1604; &#1583;&#1740;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575; &#1605;&#1608;&#1588;&#1548; &#1587;&#1608;&#1587;&#1603;&#1548;
                                            &#1662;&#1588;&#1607;&#1548; &#1605;&#1608;&#1585;&#1670;&#1607; &#1608; &#1593;&#1606;&#1603;&#1576;&#1608;&#1578; &#1585;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1607;&#1605;&#1740;&#1588;&#1607; &#1575;&#1586;
                                            &#1582;&#1608;&#1606;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1601;&#1585;&#1575;&#1585;&#1740; &#1576;&#1583;&#1740;&#1583; ... &#1593;&#1605;&#1604;&#1603;&#1585;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1601;&#1608;&#1602; &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1583;&#1607; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#800000"><b>
                                            <img src="51.jpg" border="0" height="500" width="500"></b></font></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1576;&#1575; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1575;&#1740;&#1606; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1607;&#1740;&#1670;
                                            &#1575;&#1581;&#1578;&#1740;&#1575;&#1580;&#1740; &#1576;&#1607; &#1589;&#1585;&#1601; &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1587;&#1605;&#1608;&#1605; &#1608; &#1581;&#1588;&#1585;&#1607; &#1603;&#1588;&#1607;&#1575;&#1740; &#1582;&#1591;&#1585;&#1606;&#1575;&#1603; &#1608; &#1605;&#1590;&#1585;
                                            &#1588;&#1740;&#1605;&#1740;&#1575;&#1740;&#1740; &#1585;&#1575; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1548; &#1587;&#1605;&#1608;&#1605; &#1608; &#1581;&#1588;&#1585;&#1607;
                                            &#1603;&#1588;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1740;&#1605;&#1740;&#1575;&#1740;&#1740; &#1593;&#1604;&#1575;&#1608;&#1607; &#1576;&#1585; &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1576;&#1585;
                                            &#1576;&#1608;&#1583;&#1606;&#1548; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1587;&#1604;&#1575;&#1605;&#1578;&#1740; &#1575;&#1601;&#1585;&#1575;&#1583; &#1576;&#1582;&#1589;&#1608;&#1589; &#1603;&#1608;&#1583;&#1603;&#1575;&#1606;
                                            &#1608; &#1587;&#1575;&#1604;&#1605;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1606;&#1740;&#1586; &#1605;&#1590;&#1585; &#1576;&#1608;&#1583;&#1607; &#1608; &#1578;&#1575;&#1579;&#1740;&#1585; &#1570;&#1606;&#1607;&#1575;
                                            &#1593;&#1605;&#1608;&#1605;&#1575; &#1605;&#1608;&#1602;&#1578;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578; &#1605;&#1583;&#1578;&#1740; &#1576;&#1575;
                                            &#1575;&#1586; &#1576;&#1740;&#1606; &#1585;&#1601;&#1578;&#1606; &#1575;&#1579;&#1585; &#1587;&#1605;&#1608;&#1605;&#1548; &#1605;&#1578;&#1575;&#1587;&#1601;&#1575;&#1606;&#1607; &#1605;&#1580;&#1583;&#1583;&#1575;
                                            &#1588;&#1575;&#1607;&#1583; &#1608;&#1585;&#1608;&#1583; &#1581;&#1588;&#1585;&#1575;&#1578; &#1608; &#1580;&#1608;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; &#1605;&#1586;&#1575;&#1581;&#1605;
                                            &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1576;&#1608;&#1583;.<br>
                                            <br>
                                            <font color="#800080"><b>&#1605;&#1586;&#1575;&#1740;&#1575;&#1740;
                                            &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1583;&#1608;&#1585;&#1705;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1605;&#1594;&#1606;&#1575;&#1591;&#1740;&#1587; :</b><br>
                                            - &#1578;&#1575;&#1579;&#1740;&#1585; &#1589;&#1583; &#1583;&#1585; &#1589;&#1583; &#1576;&#1585; &#1585;&#1608;&#1740; &#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1605;&#1608;&#1588; &#1608;
                                            &#1587;&#1608;&#1587;&#1705;<span lang="en-us">&nbsp;&#1608; &#1581;&#1588;&#1585;&#1575;&#1578; &#1605;&#1608;&#1586;&#1740;</span><br>
                                            - &#1607;&#1585; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1605;&#1587;&#1575;&#1581;&#1578;&#1740; &#1583;&#1585; &#1581;&#1583;&#1608;&#1583; 180 &#1605;&#1578;&#1585;
                                            &#1605;&#1585;&#1576;&#1593; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1607;&#1585; &#1591;&#1576;&#1602;&#1607; &#1575;&#1586; &#1605;&#1606;&#1586;&#1604; &#1662;&#1608;&#1588;&#1588; &#1605;&#1740;
                                            &#1583;&#1607;&#1583;.<br>
                                            - &#1583;&#1585; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1705;&#1608;&#1578;&#1575;&#1607;&#1740; &#1606;&#1586;&#1583;&#1740;&#1705; &#1576;&#1607; &#1583;&#1608; &#1607;&#1601;&#1578;&#1607; &#1662;&#1587;
                                            &#1575;&#1586; &#1606;&#1589;&#1576; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1578;&#1575;&#1579;&#1740;&#1585; &#1583;&#1575;&#1574;&#1605;&#1740; &#1570;&#1606; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;
                                            &#1605;&#1588;&#1575;&#1607;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.<br>
                                            - &#1705;&#1575;&#1605;&#1604;&#1575; &#1575;&#1740;&#1605;&#1606; &#1608; &#1576;&#1740; &#1582;&#1591;&#1585; (&#1576;&#1583;&#1608;&#1606; &#1582;&#1591;&#1585;
                                            &#1605;&#1587;&#1605;&#1608;&#1605;&#1740;&#1578; &#1606;&#1575;&#1588;&#1740; &#1575;&#1586; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1587;&#1605;&#1608;&#1605; &#1608;
                                            &#1581;&#1588;&#1585;&#1607; &#1705;&#1588;&#1607;&#1575;&#1740; &#1588;&#1740;&#1605;&#1740;&#1575;&#1740;&#1740;)<br>
                                            - &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607;<span lang="en-us">&nbsp;</span>&#1570;&#1587;&#1575;&#1606;
                                            &#1548; &#1601;&#1602;&#1591; &#1705;&#1575;&#1601;&#1740;&#1587;&#1578; &#1583;&#1608; &#1588;&#1575;&#1582;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607;
                                            &#1662;&#1585;&#1740;&#1586; &#1576;&#1585;&#1602; &#1608;&#1589;&#1604; &#1606;&#1605;&#1575;&#1574;&#1740;&#1583;.<br>
                                            - &#1589;&#1585;&#1601;&#1607; &#1580;&#1608;&#1740;&#1740; &#1583;&#1585; &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1607;&#1575; ( &#1606;&#1740;&#1575;&#1586; &#1576;&#1607;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1578;&#1604;&#1607;&#1548; &#1587;&#1608;&#1587;&#1705; &#1705;&#1588; &#1608; &#1587;&#1605;&#1608;&#1605; &#1588;&#1740;&#1605;&#1740;&#1575;&#1740;&#1740; &#1606;&#1605;&#1740;
                                            &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;)<br>
                                            - &#1575;&#1740;&#1580;&#1575;&#1583; &#1581;&#1589;&#1575;&#1585; &#1606;&#1575;&#1605;&#1585;&#1574;&#1740; &#1583;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585; &#1608;&#1585;&#1608;&#1583;
                                            &#1587;&#1608;&#1587;&#1705;&#1548; &#1593;&#1606;&#1705;&#1576;&#1608;&#1578;&#1548; &#1605;&#1608;&#1585;&#1670;&#1607; &#1608; &#1605;&#1608;&#1588; &#1575;&#1586; &#1591;&#1585;&#1740;&#1602;
                                            &#1575;&#1740;&#1580;&#1575;&#1583; &#1605;&#1740;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1705;&#1578;&#1585;&#1608;&#1605;&#1594;&#1606;&#1575;&#1591;&#1740;&#1587;&#1740; &#1583;&#1585;&#1608;&#1606; &#1587;&#1740;&#1605;
                                            &#1705;&#1588;&#1740; &#1576;&#1585;&#1602; &#1583;&#1575;&#1582;&#1604;&#1740;.<br>
                                            - &#1576;&#1740; &#1582;&#1591;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1581;&#1740;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1578; &#1582;&#1575;&#1606;&#1711;&#1740; &#1576;&#1580;&#1586;
                                            &#1607;&#1605;&#1587;&#1578;&#1585; &#1608; &#1605;&#1608;&#1588;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#800000"><b>
                                            <img src="52.jpg" border="0" height="445" width="450"><br>
                                            <br>
                                            </b></font><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="font-size:10.5pt;color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;">59.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;50%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 29000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1005">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1592;&#1585;&#1608;&#1601; &#1606;&#1575;&#1606;&#1608; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1606;&#1711;&#1607;&#1583;&#1575;&#1585;&#1606;&#1583;&#1607; &#1594;&#1584;&#1575; &#1583;&#1585;
                                            &#1591;&#1608;&#1604;&#1575;&#1606;&#1740; &#1605;&#1583;&#1578;</b><br>
                                            <br>
                                            </font><b><font color="#9900FF">
                                            <img src="11.jpg" border="0"><br>
                                            </font></b><br>
                                            <b><font color="#0099FF">&#1606;&#1711;&#1607;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740;
                                            &#1608;&#1740;&#1578;&#1575;&#1605;&#1740;&#1606;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1583;&#1585; &#1594;&#1584;&#1575; &#1608; &#1578;&#1575;&#1586;&#1607; &#1605;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606;
                                            &#1594;&#1584;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1607;&#1601;&#1578;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1578;&#1608;&#1575;&#1604;&#1740;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#9900FF">&#1575;&#1740;&#1606;&#1607;&#1575; &#1740;&#1705;
                                            &#1592;&#1585;&#1608;&#1601; &#1605;&#1593;&#1605;&#1608;&#1604;&#1740; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578;&#1606;&#1583; ... &#1607;&#1585; &#1570;&#1588;&#1662;&#1586;&#1582;&#1575;&#1606;&#1607;
                                            &#1575;&#1740; &#1576;&#1607; &#1570;&#1606; &#1575;&#1581;&#1578;&#1740;&#1575;&#1580; &#1583;&#1575;&#1585;&#1583; !<br>
                                            <br>
                                            </font></b>
                                            <img src="12.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1592;&#1585;&#1608;&#1601; &#1606;&#1608;&#1585; &#1585;&#1575; &#1575;&#1586;&#1582;&#1608;&#1583; &#1593;&#1576;&#1608;&#1585; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1606;&#1583;
                                            &#1583;&#1575;&#1583;. &#1575;&#1740;&#1606; &#1592;&#1585;&#1608;&#1601; &#1590;&#1583; &#1576;&#1575;&#1705;&#1578;&#1585;&#1740; &#1576;&#1575;&#1593;&#1579; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1606;&#1583;
                                            &#1576;&#1608;&#1740; &#1605;&#1608;&#1575;&#1583; &#1594;&#1584;&#1575;&#1740;&#1740; &#1583;&#1585; &#1740;&#1582;&#1670;&#1575;&#1604; &#1662;&#1582;&#1588; &#1606;&#1588;&#1608;&#1583;.
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1576;&#1607; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578;&#1740; &#1580;&#1605;&#1593; &#1570;&#1608;&#1585;&#1740; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583;
                                            &#1740;&#1593;&#1606;&#1740; &#1583;&#1585;&#1608;&#1606; &#1607;&#1605;&#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607; &#1608; &#1608;&#1602;&#1578;&#1740;
                                            &#1576;&#1607; &#1570;&#1606;&#1607;&#1575; &#1606;&#1740;&#1575;&#1586; &#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740;&#1583; &#1601;&#1590;&#1575;&#1740; &#1705;&#1605;&#1740; &#1575;&#1588;&#1594;&#1575;&#1604;
                                            &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1606;&#1583;. &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1740;&#1582;&#1670;&#1575;&#1604; &#1608;
                                            &#1605;&#1575;&#1740;&#1705;&#1585;&#1608;&#1601;&#1585;. &#1587;&#1578; &#1705;&#1575;&#1605;&#1604; &#1777;&#1776; &#1578;&#1740;&#1705;&#1607; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604;
                                            &#1781; &#1593;&#1583;&#1583; &#1592;&#1585;&#1601; &#1608; &#1781; &#1593;&#1583;&#1583; &#1583;&#1585;&#1576; &#1576;&#1575; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575;
                                            &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;.</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="13.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">42.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;40%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 25000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1018">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1583;&#1587;&#1578;&#1711;&#1575;&#1607; &#1576;&#1575;&#1583;&#1705;&#1588; &#1591;&#1576;&#1740; &#1576;&#1583;&#1606;</b><br>
                                            </font><br>
                                            <img src="23.jpg" border="0"></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b><br>
                                            &#1576;&#1575;&#1583;&#1705;&#1588; &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1575;&#1740;&#1580;&#1575;&#1583; &#1578;&#1575;&#1579;&#1740;&#1585;&#1575;&#1578;
                                            &#1605;&#1579;&#1576;&#1578; &#1608; &#1606;&#1602;&#1588; &#1605;&#1705;&#1605;&#1604; &#1583;&#1585; &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1575;&#1578; &#1608;
                                            &#1576;&#1740;&#1605;&#1575;&#1585;&#1740;&#1607;&#1575;&#1740; &#1580;&#1587;&#1605;&#1740; &#1608; &#1601;&#1740;&#1586;&#1740;&#1705;&#1740; &#1576;&#1583;&#1606; &#1575;&#1606;&#1587;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575;
                                            &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1607; &#1608; &#1605;&#1740;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1606;&#1602;&#1588; &#1605;&#1608;&#1579;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1576;&#1607;&#1576;&#1608;&#1583;
                                            &#1593;&#1605;&#1608;&#1605;&#1740; &#1576;&#1585;&#1582;&#1740; &#1575;&#1586; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1575;&#1578; &#1586;&#1740;&#1585; &#1583;&#1585; &#1575;&#1601;&#1585;&#1575;&#1583; &#1585;&#1575;
                                            &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1607; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583; :</b><br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1570;&#1585;&#1578;&#1585;&#1608;&#1586; &#1606;&#1608;&#1593; &#1587;&#1585;&#1583;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1605;&#1608;&#1590;&#1593;&#1740; &#1576;&#1740;&#1605;&#1575;&#1585;&#1740;&#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1593;&#1589;&#1575;&#1576; &#1548; &#1711;&#1604;&#1608;
                                            &#1608; &#1581;&#1606;&#1580;&#1585;&#1607;&nbsp;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1587;&#1585;&#1605;&#1575;&#1582;&#1608;&#1585;&#1583;&#1711;&#1740;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1587;&#1585;&#1583;&#1585;&#1583; &#1605;&#1740;&#1711;&#1585;&#1606;&#1740;<br>
                                            - &#1585;&#1601;&#1593; &#1582;&#1587;&#1578;&#1711;&#1740; &#1588;&#1583;&#1740;&#1583;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1662;&#1585;&#1603;&#1575;&#1585;&#1740; &#1578;&#1740;&#1585;&#1608;&#1574;&#1740;&#1583;&nbsp;<br>
                                            - &#1575;&#1587;&#1662;&#1575;&#1587;&#1605; &#1593;&#1590;&#1604;&#1575;&#1606;&#1740;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1578;&#1606;&#1711;&#1740; &#1606;&#1601;&#1587; &#1608; &#1570;&#1587;&#1605;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1603;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1740; &#1578;&#1740;&#1585;&#1608;&#1574;&#1740;&#1583;&nbsp;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1606;&#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1740;&#1740; &#1580;&#1606;&#1587;&#1740; ( &#1583;&#1585; &#1607;&#1585;
                                            &#1583;&#1608; &#1580;&#1606;&#1587; )<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1582;&#1608;&#1575;&#1576; &#1585;&#1601;&#1578;&#1711;&#1740; &#1583;&#1587;&#1578; &#1583;&#1585; &#1587;&#1585;&#1583; &#1605;&#1586;&#1575;&#1580;&#1607;&#1575;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1576;&#1740;&#1605;&#1575;&#1585;&#1740;&#1607;&#1575;&#1740; &#1585;&#1605;&#1575;&#1578;&#1740;&#1587;&#1605;&#1740;<br>
                                            - &#1578;&#1587;&#1603;&#1740;&#1606; &#1583;&#1585;&#1583; &#1605;&#1601;&#1575;&#1589;&#1604;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1603;&#1740;&#1587;&#1578; &#1578;&#1582;&#1605;&#1583;&#1575;&#1606;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1583;&#1740;&#1587;&#1605;&#1606;&#1608;&#1585;&#1607;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585;&#1583; &#1583;&#1740;&#1587;&#1605;&#1606;&#1608;&#1585;&#1607;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1605;&#1740; &#1602;&#1575;&#1593;&#1583;&#1711;&#1740;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1578;&#1603;&#1605;&#1740;&#1604;&#1740; &#1606;&#1575;&#1576;&#1575;&#1585;&#1608;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1587;&#1606;&#1711; &#1603;&#1604;&#1740;&#1607;<br>
                                            - &#1578;&#1602;&#1608;&#1740;&#1578; &#1593;&#1590;&#1604;&#1575;&#1578; &#1603;&#1605;&#1585;<br>
                                            - &#1583;&#1585;&#1605;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585;&#1583; &#1603;&#1605;&#1585; &#1606;&#1575;&#1588;&#1740; &#1575;&#1586; &#1575;&#1587;&#1662;&#1575;&#1587;&#1605;<br>
                                            - &#1578;&#1602;&#1608;&#1740;&#1578; &#1602;&#1608;&#1607; &#1580;&#1606;&#1587;&#1740;<br>
                                            &nbsp;</font></p>
                                            <p dir="rtl" align="center"><b>
                                            <font color="#800000">
                                            <img src="24.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; 6 &#1587;&#1585;&#1740; &#1576;&#1575; &#1587;&#1575;&#1740;&#1586;&#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607;
                                            &#1583;&#1585; &#1607;&#1605;&#1607; &#1606;&#1602;&#1575;&#1591; &#1576;&#1583;&#1606; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1740; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;<br>
                                            <br>
                                            </font></b><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">40.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;55%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 18000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/422">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1593;&#1740;&#1606;&#1705; &#1605;&#1582;&#1589;&#1608;&#1589; &#1583;&#1740;&#1583; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; HD Vision</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#800000">&#1570;&#1740;&#1575; &#1585;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1740;
                                            &#1608; &#1578;&#1585;&#1583;&#1583; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1588;&#1605;&#1575; &#1605;&#1588;&#1603;&#1604; &#1575;&#1587;&#1578;&#1567;<br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#0000FF">&#1570;&#1740;&#1575;
                                            &#1606;&#1608;&#1585;&#1607;&#1575;&#1740; &#1575;&#1606;&#1593;&#1603;&#1575;&#1587; &#1740;&#1575;&#1601;&#1578;&#1607; &#1583;&#1585; &#1570;&#1740;&#1606;&#1607; &#1607;&#1575; &#1670;&#1588;&#1605;&#1575;&#1606;
                                            &#1588;&#1605;&#1575; &#1585;&#1575; &#1570;&#1586;&#1575;&#1585; &#1605;&#1740;&#1583;&#1607;&#1583;&#1567;</font><font color="#800000"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#808000">&#1570;&#1740;&#1575;
                                            &#1578;&#1604;&#1575;&#1604;&#1608; &#1606;&#1608;&#1585; &#1607;&#1575; &#1605;&#1575;&#1606;&#1593; &#1585;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1740; &#1585;&#1575;&#1581;&#1578; &#1588;&#1605;&#1575;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583;&#1567;</font><font color="#800000"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#009999">&#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1593;&#1740;&#1606;&#1705; &#1605;&#1582;&#1589;&#1608;&#1589; &#1585;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1740; &#1608; &#1578;&#1585;&#1583;&#1583; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; &#1608;
                                            &#1705;&#1587;&#1575;&#1606;&#1740; &#1705;&#1607; &#1583;&#1608;&#1587;&#1578; &#1583;&#1575;&#1585;&#1606;&#1583; &#1588;&#1576; &#1585;&#1575; &#1605;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583; &#1585;&#1608;&#1586;
                                            &#1585;&#1608;&#1588;&#1606; &#1576;&#1576;&#1740;&#1606;&#1606;&#1583;</font><font color="#008000"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#800000">
                                            <img src="42.jpg" border="0"></font></b></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1578;&#1589;&#1575;&#1583;&#1601;&#1575;&#1578; &#1605;&#1606;&#1580;&#1585; &#1576;&#1607; &#1605;&#1585;&#1711; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; &#1670;&#1606;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585;
                                            &#1585;&#1608;&#1586; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608; &#1575;&#1587;&#1575;&#1587;&#1740; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1583;&#1604;&#1740;&#1604; &#1575;&#1740;&#1606; &#1587;&#1608;&#1575;&#1606;&#1581;
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1603;&#1607; &#1583;&#1585; &#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1603;&#1740; &#1605;&#1585;&#1583;&#1605;&#1603; &#1670;&#1588;&#1605; &#1711;&#1588;&#1575;&#1583;
                                            &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583; &#1608; &#1608;&#1587;&#1593;&#1578; &#1583;&#1740;&#1583; &#1605;&#1575; &#1603;&#1605; &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583;. &#1608;&#1580;&#1608;&#1583;
                                            &#1578;&#1575;&#1576;&#1588; &#1582;&#1740;&#1585;&#1607; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1578;&#1588;&#1603;&#1740;&#1604; &#1607;&#1575;&#1604;&#1607; &#1608; &#1603;&#1575;&#1607;&#1588;
                                            &#1583;&#1740;&#1583; &#1662;&#1740;&#1585;&#1575;&#1605;&#1608;&#1606; &#1607;&#1605;&#1607; &#1576;&#1575; &#1607;&#1605; &#1605;&#1608;&#1580;&#1576; &#1582;&#1587;&#1578;&#1711;&#1740; &#1670;&#1588;&#1605;
                                            &#1605;&#1740;&#1588;&#1608;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#800000"><b>
                                            <img src="43.jpg" border="0"></b></font></p>
                                            <p dir="rtl"><font color="#800080">
                                            <b><br>
                                            &#1605;&#1588;&#1582;&#1589;&#1575;&#1578; &#1593;&#1740;&#1606;&#1705; &#1583;&#1740;&#1583; &#1583;&#1585; &#1588;&#1576; HD Vision:</b><br>
                                            - &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585; &#1587;&#1576;&#1603; &#1608; &#1605;&#1583;&#1585;&#1606;<br>
                                            - &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1593;&#1575;&#1604;&#1740; &#1608; &#1576;&#1575;&#1583;&#1608;&#1575;&#1605;<br>
                                            - 100 &#1642; &#1581;&#1601;&#1575;&#1592;&#1578; &#1575;&#1586; &#1575;&#1588;&#1593;&#1607; &#1605;&#1575;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1576;&#1606;&#1601;&#1588;
                                            (&#1583;&#1585; &#1585;&#1608;&#1586; &#1607;&#1605; &#1605;&#1740; &#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1583; &#1575;&#1586; &#1575;&#1740;&#1606; &#1593;&#1740;&#1606;&#1705;
                                            &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1740;&#1583;)<br>
                                            - &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1604;&#1606;&#1586;&#1607;&#1575;&#1740; &#1576;&#1575; &#1603;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575;<br>
                                            - &#1576;&#1607; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1740;&#1705; &#1593;&#1740;&#1606;&#1705; &#1605;&#1582;&#1589;&#1608;&#1589; &#1585;&#1608;&#1586;</font><br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="44.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            <font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1605;&#1575;&#1607;&#1608;&#1575;&#1585;&#1607; :</span></font>&nbsp;<span style="font-size:10.5pt;color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;">49.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;40%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 29800 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/989">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">
                                <img src="t3.png" align="top" border="0" height="27" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="680">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <img src="t1.png" align="top" border="0" height="30" width="680"></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td background="t2.png" width="680">
                                <div align="center">
                                    <table dir="rtl" style="font-family:Tahoma;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600">
                                        <tr>
                                            <td width="600">
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font style="font-size:13pt;" color="#FF0000">
                                            <b>&#1607;&#1600;&#1583;&#1601;&#1600;&#1608;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;&#1579;&#1606;&#1600;&#1575;&#1740;&#1740; Beats Solo HD
                                            (&#1605;&#1581;&#1576;&#1608;&#1576; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1583;&#1606;&#1740;&#1575;)</b><br>
                                            </font><br>
                                            <b><font color="#008080">&#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606;&#1740; &#1576;&#1740;
                                            &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1576;&#1575; &#1576;&#1585;&#1606;&#1583; &#1605;&#1593;&#1585;&#1608;&#1601; &#1576;&#1740;&#1578;&#1587; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1576;&#1575;
                                            &#1608;&#1740;&#1688;&#1711;&#1740; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1606;&#1581;&#1589;&#1585;&#1576;&#1601;&#1585;&#1583;</font></b><br>
                                            <br>
                                            <b><font color="#008000">&#1587;&#1576;&#1705;&#1548; &#1576;&#1587;&#1740;&#1575;&#1585;
                                            &#1605;&#1587;&#1578;&#1581;&#1705;&#1605; &#1608; &#1576;&#1575; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585; &#1583;&#1585; 4 &#1585;&#1606;&#1711;
                                            &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601;<br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#800000">
                                            <img src="25.jpg" border="0"><br>
                                            <br>
                                            </font><font color="#0000FF">&#1575;&#1740;&#1606;
                                            &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1740;&#1705; &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1605;&#1593;&#1605;&#1608;&#1604;&#1740; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578;!</font></b></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1591;&#1576;&#1602; &#1606;&#1592;&#1585; &#1587;&#1575;&#1586;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; Beats SOLO HD &#1740;&#1705;
                                            &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1588;&#1711;&#1601;&#1578; &#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1586; &#1575;&#1587;&#1578;&#1548; &#1578;&#1705;&#1606;&#1608;&#1604;&#1608;&#1688;&#1740;
                                            &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607; &#1575;&#1582;&#1578;&#1589;&#1575;&#1589;&#1740; &#1583;&#1585;&#1575;&#1740;&#1608;&#1585; &#1585;&#1608;&#1705;&#1588; &#1588;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575;
                                            &#1578;&#1740;&#1578;&#1575;&#1606;&#1740;&#1608;&#1605;&#1548; &#1607;&#1585; &#1584;&#1585;&#1607; &#1575;&#1586; &#1576;&#1575;&#1587; &#1576;&#1575;&#1588;&#1705;&#1608;&#1607;&#1548;
                                            &#1580;&#1586;&#1574;&#1740;&#1575;&#1578; &#1581;&#1740;&#1575;&#1578;&#1740; &#1608; &#1575;&#1606;&#1585;&#1688;&#1740; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575;&#1740;&#1740; &#1705;&#1607;
                                            &#1607;&#1606;&#1585;&#1605;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1581;&#1576;&#1608;&#1576; &#1588;&#1605;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1591;&#1585;&#1601;&#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606;&#1588;&#1575;&#1606;
                                            &#1582;&#1604;&#1602; &#1705;&#1585;&#1583;&#1607;&#8204;&#1575;&#1606;&#1583; &#1585;&#1575; &#1581;&#1601;&#1592; &#1605;&#1740;&#1705;&#1606;&#1583; &#1608; &#1662;&#1585;&#1583;&#1575;&#1586;&#1588;
                                            &#1587;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;&#1576;&#1585; &#1583;&#1602;&#1740;&#1602; &#1578;&#1585; &#1608; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1576;&#1740; &#1606;&#1592;&#1740;&#1585;&#1740; &#1585;&#1575;
                                            &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1705;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1605;&#1740;&#1583;&#1607;&#1583; !<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#800000"><b>
                                            <img src="26.jpg" border="0"></b></font></p>
                                            <p dir="rtl"><br>
                                            &#1575;&#1740;&#1606; &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740; &#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1588;&#1711;&#1601;&#1578; &#1575;&#1606;&#1711;&#1740;&#1586;
                                            &#1576;&#1608;&#1583;&#1607; &#1608; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#1740; &#1605;&#1576;&#1578;&#1705;&#1585;&#1575;&#1606;&#1607; &#1582;&#1605; &#1588;&#1583;&#1606;
                                            &#1587;&#1607;&#8204;&#1711;&#1575;&#1606;&#1607;&#1548; &#1606;&#1711;&#1607;&#1583;&#1575;&#1585;&#1740; &#1570;&#1587;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1586;&#1605;&#1575;&#1606;&#1740; &#1705;&#1607; &#1575;&#1586;
                                            &#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1606;&#1605;&#1740;&#8204;&#1588;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1605;&#1605;&#1705;&#1606;
                                            &#1605;&#1740;&#8204;&#1587;&#1575;&#1586;&#1583; &#1608; &#1607;&#1605;&#1670;&#1606;&#1740;&#1606; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604;&#1740;&#1578; &#1578;&#1606;&#1592;&#1740;&#1605; &#1575;&#1585;&#1578;&#1601;&#1575;&#1593;
                                            &#1585;&#1575; &#1606;&#1740;&#1586; &#1583;&#1575;&#1585;&#1583;.<br>
                                            &nbsp;</p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <img src="27.jpg" border="0"><br>
                                            <b>&#1578;&#1589;&#1608;&#1740;&#1585;&#1740; &#1575;&#1586; &#1570;&#1606;&#1670;&#1607; &#1705;&#1607; &#1583;&#1585;&#1740;&#1575;&#1601;&#1578; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583;
                                            &#1705;&#1585;&#1583; (&#1607;&#1583;&#1601;&#1608;&#1606; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1576;&#1607; &#1585;&#1606;&#1711; &#1605;&#1588;&#1705;&#1604;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;)</b></p>
                                            <p dir="rtl"><b>
                                            <font color="#800000"><br>
                                            &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1583;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608; &#1662;&#1575;&#1587;&#1575;&#1688;&#1607;&#1575;&#1740;
                                            &#1578;&#1607;&#1585;&#1575;&#1606; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575;&#1740; 85 &#1607;&#1586;&#1575;&#1585; &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608;&#1604;&#1740;
                                            &#1576;&#1583;&#1604;&#1740;&#1604; &#1608;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1578; &#1593;&#1605;&#1583;&#1607; &#1575;&#1740;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604;&#1548; &#1591;&#1585;&#1581; &#1570;&#1606;
                                            &#1576;&#1575; &#1602;&#1740;&#1605;&#1578; &#1575;&#1587;&#1578;&#1579;&#1606;&#1575;&#1740;&#1740; (&#1576;&#1607; &#1607;&#1605;&#1585;&#1575;&#1607; &#1604;&#1608;&#1575;&#1586;&#1605;
                                            &#1580;&#1575;&#1606;&#1576;&#1740;) &#1576;&#1575;&#1705;&#1740;&#1601;&#1740;&#1578; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1608; &#1711;&#1575;&#1585;&#1575;&#1606;&#1578;&#1740; &#1578;&#1593;&#1608;&#1740;&#1590;
                                            &#1576;&#1588;&#1605;&#1575; &#1593;&#1585;&#1590;&#1607; &#1605;&#1740;&#1711;&#1585;&#1583;&#1583;.</font></b></p>
                                            <p dir="rtl" align="center">
                                            <font color="#800000"><br>
                                            </font><font color="#FF0000">
                                            <span style="font-size:10.5pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1583;&#1585; &#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1585; :</span></font>&nbsp;<span style="color:rgb(255,0,0);text-decoration:line-through;"><span style="font-size:10.5pt;">85.000
                                            &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;</span><br>
                                            <br>
                                            </span><font color="#FFFFFF">
                                            <span style="background-color:rgb(255,0,0);">
                                            <font style="font-size:13pt;">&nbsp;65%
                                            &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1601;&#1587;&#1578;&#1740;&#1608;&#1575;&#1604; &#1586;&#1605;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#1607;&nbsp;</font></span></font><br>
                                            <br>
                                            <font color="#008000"><b>
                                            <span style="font-size:11pt;">&#1602;&#1740;&#1605;&#1578;
                                            &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; : &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 29000 &#1578;&#1608;&#1605;&#1575;&#1606;!</span><br>
                                            <br>
                                            </b></font>
                                            <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kalasara.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/531">
                                            <img src="KhPosti.gif" alt="&#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1582;&#1585;&#1740;&#1583; &#1575;&#1740;&#1606;&#1580;&#1575; &#1705;&#1604;&#1740;&#1705; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;" border="0" height="45" width="300"></a><br>
                                            &nbsp;</td>
                                        </tr>
                                    </table>
                                </div>
                                </td>
                            </tr>
                            </table>
                                <p align="center" dir="rtl">
                                <font style="font-size:16pt;" color="#FF0000">&#1575;&#1586;
                                &#1601;&#1585;&#1608;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; &#1605;&#1575; &#1583;&#1740;&#1583;&#1606; &#1601;&#1585;&#1605;&#1575;&#1740;&#1740;&#1583; :</font><font size="4"><br>
                                &nbsp;</font><p align="center" dir="rtl"><b>
                                <font size="5" color="#0000FF">
                                <a href="http://kalasara.tbuy.biz/">
                                kalasara.tbuy.biz</a><br>
                                &nbsp;</font></b><p>&nbsp;</p>
                                        </td>
                                        <td width="90" bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td>
                                    </tr>
                                </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="0" rowspan="1" align="center">
                        <table border="0" width="100%">
                            <tr>
                                <td>
                                <table border="0" width="100%">
                                    <tr>
                                        <td width="52" bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td>
                                        <td bgcolor="#333333">
                                <p align="center">&nbsp;<p align="center"><b>
                                        <font color="#00FF00">
                                        <span lang="en-us">::&nbsp;</span>&#1587;&#1601;&#1575;&#1585;&#1588; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1589;&#1608;&#1585;&#1578;
                                &#1575;&#1740;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1740; &#1579;&#1576;&#1578; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583; &#1608; &#1705;&#1575;&#1604;&#1575; &#1585;&#1575;<span lang="en-us">&nbsp;&#1583;&#1585;&#1576;
                                &#1605;&#1606;&#1586;&#1604;</span>&nbsp;&#1578;&#1581;&#1608;&#1740;&#1604; &#1576;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740;&#1583;&#1548; &#1587;&#1662;&#1587; &#1608;&#1580;&#1607; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1576;&#1662;&#1585;&#1583;&#1575;&#1586;&#1740;&#1583;<span lang="en-us">&nbsp;::<br>
                                <br>
                                </span></font><span lang="en-us">
                                        <font color="#FFFF00">:: &#1583;&#1585; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1578;&#1605;&#1575;&#1740;&#1604; &#1576;&#1607; &#1662;&#1585;&#1583;&#1575;&#1582;&#1578;
                                &#1570;&#1606;&#1604;&#1575;&#1740;&#1606; &#1575;&#1586; 10% &#1578;&#1582;&#1601;&#1740;&#1601; &#1576;&#1740;&#1588;&#1578;&#1585; &#1576;&#1607;&#1585;&#1607; &#1605;&#1606;&#1583; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1588;&#1583; ::</font></span></b><p align="center">&nbsp;</td>
                                        <td width="53" bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td>
                                    </tr>
                                </table>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td bgcolor="#66CCFF">&nbsp;</td>
                            </tr>
                        </table>
                        </td>
                    </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
<div style="color:#fff;height:0;">
    __._,_.________</div>

</body>

</html>